Translate

Кредитна линия | dLambow


Какво е кредитна линия за бизнеса и каква е ползата от нея?

 

Какво е кредитна линия?

 

Нещо като кредитна карта...

Ако бизнесът ви редовно се нуждае от пари назаем, можете да кандидатствате за кредитна линия. Тогава все едно, че имате кредитна карта: веднъж издадена - и вие вземате парите, когато имате нужда от тях. Ако една фирма редовно инвестира пари назаем в бизнес, тя има две възможности: 

 • - всеки път да тегли нов заем или 
 • - да отвори постоянна кредитна линия.  

В първия случай ще трябва да кандидатствате отново и отново, и да събирате документи всеки път, а във втория случай банката одобрява лимита и може да използвате парите, когато ви е необходимо.

 

Договор за кредитна линия

Кредитната линия за бизнеса е договорно оформено разрешение за кредитополучателя нееднократно да се ползва от паричните средства за кредит от кредитодателя в рамките на определен в договора кредитен лимит.

Като цяло, в договора за кредитна линия има специфики в зависимост от избора в следните аспекти:

 • - установява се или лимит на дълга, или лимит на емисия, или и двете;
 • - има или няма задължения на банката да отпусне кредит;
 • - има или няма задължение на клиента да вземе кредит.


Какво е кредитна линия за бизнеса?
Какво е кредитна линия?

Определение за кредитна линия

Кредитната линия е вид кредитна банкова услуга (вид гъвкаво кредитиране), при която банката издава задължение за клиента си, което се оформя юридически и съгласно което на клиента се разрешава в рамките на договорения паричен лимит или таван и в рамките на определен срок, да се възползва от гъвкава форма на заемане и връщане на пари. Това е една от най-удобните и изгодни форми за кредитиране на кредитополучатели с добър рейтинг.


Кредитната линия е метод за кредитиран

Кредитополучателят си осигурява правото да получава и използва средства в рамките на определено време, като същевременно се определя лимит на емисията или лимит на дълга. Договорът за откриване на кредитна линия включва задължението на банката да предостави заем в срок при договорени условия и съответното правата на клиента:

 • - самостоятелно да определя времето за получаване на кредитни средства в рамките на общия период на кредитиране;
 • - самостоятелно да определяа начина за получаване на кредитните средства (изцяло или на части);
 • - въобще не тегли заем.

За функционирането на кредитните линии страните могат да сключват общи (рамкови) споразумения за рационализиране потока от дългосрочни бизнес отношения. Посочва се:

 • - как страните сключват кредитни (локални) договори,
 • - съдържанието на специфични условия по предмета:
 • - срокове,
 • - лимити за издаване и/или
 • - лимити за дълг и др.

 

Използване на кредитна линия

Използване на кредитна линия за юридически лица и индивидуални предприемачи е подобно на използването на кредитна карта: има определен лимит, но вие плащате лихва не за цялата сума, а само за парите, които използвате. Кредитна линия е подходяща, ако компанията има планирани разходи, но все още не е ясно кога точно ще са необходими парите. За да разберете по-добре как работи кредитната линия, трябва да разберете следните концепции:

 • - лимит на кредитна линия,
 • - срок на кредитната линия,
 • - продължителност на кредитната линия,
 • - транш,
 • - период на връщане на транша. 


Лимит на кредитна линия (кредитен лимит или таван)

Кредитния лимит (таван за кредитната линия) е максималната сума, която може да бъде взета на заем от банката по този договор. Например, банка одобрява кредитна линия с кредитен лимит за 5 милиона лева - това е лимитът. Това означава, че фирмата-кандидат може да получи не повече от 5 милиона лева наведнъж.

Срок на кредитната линия

Периодът, в който можете да вземате пари от кредитната линия. Да речем, че банката одобри 5 милиона лева за 5 години. Бизнесът има на разположение 5 години, за да подпомогне бизнеса си с тези пари.

Транш

Сумата, която бизнесът тегли от кредитния лимит. Например банката одобрява 5 милиона лева. Фирмата взема 200 хиляди и за закупуване на консумативи. 200 хиляди - това е конкретния транш, който е изтеглила фирмата, върху който се начисляват лихви и който трябва да бъде върнат на банката в определения срок.

Период на връщане на транша

Крайният срок за погасяване на транша към банката. Например, срокът за погасяване на всеки транш може да е от 1 месец до 5 години. Но от друга страна, собственикът на фирмата може да върне транша всеки ден, в който пожелае и има такава възможност. Основното е това да се случи не по-късно от периода за връщане.

Дата на отписване

Съотнася се с датата, на която кредитополучателят е взел първия транш. Да кажем, че компанията взема транш на 12 април. Датата на отписване е 12-то число на всеки следващ месец: 12 май, 12 юни, 12 юли.По какво кредитната линия се различава от кредита?

Намирането на разликата между кредитна линия и кредит не е толкова трудно, колкото може да изглежда на неопитен банков клиент. Най-важното е да се разбере същността на тези две форми за кредитиране, които предоставят на кредитополучателя средства за определен период от време. Така, кредитната линия е вид кредит, който предвижда частично изразходване на средствата, одобрени от банката за кредитополучателя.

 

Договор за кредитна линия

Договорът за откриване на кредитна линия е специфичен банков документ, в който е обичайно да се използват понятия, които обозначават характеристиките на сътрудничеството между банката и кредитополучателя в рамките на откриването на кредитната линия. На първо място, говорим за заеми с определен лимит, когато размерът на издадените средства е ограничен до определена сума.

В този случай връщането на заетите средства не води до увеличаване на лимита, съответно говорим за нереволвираща кредитна линия. Съществува и концепцията за лимит на дълга, която определя лимит за общия размер на дълга. Ако дружеството успее да изплати част от привлечените средства, размерът на наличния кредитен лимит се възстановява. В този случай имаме работа с револвираща кредитна линия. Ето кратка характеристика на най-често срещаните видове кредитни линии:

Видове кредитни линии:

 На практиката най-често се ползват револвиращи и нереволвиращи кредитни линии.
 

- Невъзобновяема (Нереволвираща) кредитна линия

Може да получите сумата само веднъж, но по всяко време в рамките на установения срок.
Това е проста или невъзнобновяема кредитна линия с модел на договор за заемс лимит на изплащане). Кредитополучателят има право да получи заем в уговорения срок, с определен срок за погасяване. Банката може също да наложи ограничения за издаване на средствата.

 

- Възобновяема (револвираща) кредитна линия

По възобновяемата кредитна линия може да вземете пари на части и също в рамките на договорения срок. Тя е известна още и като револвираща кредитна линия - нещо като опционен договор, кредитна линия с лимит на дълга. Кредитополучателят има право след погасяване на получените преди това средства да ги заеме отново в рамките на лимита на дълга и срока за погасяване на кредита, но банката може да наложи ограничения за издаване на средства.
 

- Рамкова кредитна линия

Рамковата кредитна линия е кредит, отворен от банка при условията на един договор, при който се извършва плащане за няколко свързани доставки или финансиране по определен проект. В договора се определят общите условия на кредита. И за всяка отделна операция се сключва допълнително споразумение в рамките на основната уговорка.

Сумите се вземат с зададена предварително честота. По този начин кредитната линия е по-гъвкав и удобен подход за кредитиране на бизнеса на банкови клиенти. Можете да регулирате потока на средства и, ако е необходимо, да увеличите лимита в случай на остър недостиг на пари. 

 

Други видове кредитиране, сходно с кредитни линии

Функционално сходни с кредитните линии икономически отношения са още:

 • - овърдрафт,
 • - предоставяне на паричен заем,
 • - споразумения за дисконтиране на менителници,
 • - споразумения за приемане на менителници,
 • - споразумения за авалиране на сметки,
 • - форфейтинг,
 • - лизинг,
 • - споразумения за откриване на акредитив и др.


Банкова бизнес услуга

Кредитната линия е полезна за всеки бизнес услуга, която банките предоставят на свои постоянни и проверени клиенти, позволяваща им да вземат или да добавят още към вече взети пари, като лихва се начислява само върху заетите пари, а не върху целия размер на заделения лимит. Кредитната линия е вид дългосрочно бизнес финансиране, което предвижда кредитиране на конкретен бизнес проект. 

Преди да кандидатствате за кредитна линия, се препоръчва да подготвите внимателно изработен бизнес план. Идеално е, ако въз основа на представения документ вече работи успешен по-малък проект. Без обоснована документация, благодарение на която предприемачът ще може разумно да докаже необходимите от приходи и разходи на определено ниво, предоставянето на дългосрочно целево финансиране е невъзможно като такова. Често се отваря кредитна линия за

 • - плащане на услугите на определени компании,
 • - за попълване на оборотни средства,
 • - за закупуване на стоки,
 • - за  материали или суровини за производство,
 • - за финансиране на закупуване на превозни средства,
 • - за закупуване на оборудване или за недвижими имоти.


Получаване на сума на разположение за текущи нужди. 

Това се прави съобразно текущите нужди на ползвателя и в случаите когато не му е необходима цялата сума на разположение. По този начин клиента си спестява плащането на излишни лихви върху размера на неизползваната в един или в друг момент сума, а плаща само за реално заетата част от кредитната линия.

Като цяло, предоставянето на кредитна линия е по-удобен начин за клиентите да получат заеми, като им позволява да използват кредита при нужда и да го плащат само за периода, в който е изтеглен. Неслучайно самите банки използват точно такава схема в отношенията помежду си: те си поставят лимити едни на други. И в тези граници те управляват текущата си ликвидност – дават пари на заем и, обратно, оставят свободни остатъци.
----------
 

 

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Посетители

Translate / Перевод

Последователи - Абонати: