Идея за собствен бизнес в интернет

Реклама за бизнес.

Както знаете, безброй фирми и компании у нас и по целия свят плащат милиарди долари годишно за реклама на бизнеса си във вестници, списания, телевизии, радиа. Но никой не може да им каже срещу тези пари ТОЧНО колко читатели, интересуващи се ТОЧНО от тяхната дейност, прочитат именно техните рекламни послания.

Интернет технология.

Този проблем генерално се решава от нова и авангардна Интернет технология. Тя позволява на рекламодателите да си поръчват точно до колко целеви, заинтерисовани читатели да стигне реклама, за която плащат. От друга страна, читателите са се абонирали само за такива реклами, които ги интересуват. Този нов метод набира от ден на ден все по-голяма скорост и не след дълго почти всеки жител на планетата ще е определил точно какво го интересува и компаниите директно ще му плащат, за да прочете новости за тяхната дейност.

Собствен бизнес в интернет.

За сега целият този бизнес е само в зародиш и тук се корени възможността да го превърнете в златна мина за себе си, като се изкачите на гребена на вълната. Ако питате мене, това е бизнес - мечта! Но за да го овладеете напълно е необходимо да подходите съвсем сериозно, старателно и да решите, че това е бизнеса, за който наистина си заслужава да отделите необходимото време и усилия. До тук беше бизнес идеята и ако сте поне малко предприемчиви, вероятно ще се справите добре. Влизайте в интернет - там всичко необходимо го има.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Насърчаване на продажбите - основен пазарен ротор за бизнеса на всяка фирма.

Управление на всяка продажбите

Необходимата работа по управление на насърчаване на продажбите трябва да отговаря на изискванията за икономическа ефективност на Вашата фирма. Успехът й зависи от умението
 • - да се дефинират продажбените цели, 
 • - да се избере удачна управленска структура на търговския апарат във фирмата (разпределение по области, клиенти и продукти) и 
 • - да се определят търговските агенти.
 • - да се подберат правилните стимули за насърчаване на продажбите

Насърчаване на продажбите.

През последните години значението на насърчаването на продажбите силно нараства, донякъде за сметка на рекламата. Фактори във фирмата, като:
 • - наличие на свободни производствени мощности,
 • - засилена конкуренция между новите продукти,
 • - нарастване на самообслужването в търговията,
придават все по-голямо значение на възможността да се въздейства върху продажбите в краткосрочен аспект. На тази потребност отговаря насърчаването на продажбите, което дава възможност на потребителя да долови моментното преимущество на фирмения продукт.

Средства за насърчаване на продажбите.

За насърчаване на продажбите всяка фирма използва широка гама от средства за краткосрочно стимулиращо въздействие
 • - купони,
 • - премии,
 • - безплатни образци,
 • - конкурси,
 • - лотарии и пр.
чието многообразие затруднява тяхната бизнес класификация. Фирма, взела решение да използва насърчаването на продажбите, следва
 • - ясно да дефинира своите задачи,
 • - да избере подходящите средства,
 • - да разработи предварително пазара и
 • - да осъщества на практика съответната програма за стимулиране и
 • - да направи оценка на постигнатите резултати от прилагането на съответната фирмена програма.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Фирма и пазар

Взаимодействие между фирма и пазар.

http://www3.crk.umn.edu/academics/elements/images/business/BusinessMgmt_Violator3_2.pngОт гледна точка на диалектиката фирмата и пазарът са две противоположности, които се привличат и взаимно се допълват. Фирмата е стопанския субект, който се опитва да манипулира обекта на своята дейност - пазара. Но последният не е мъртъв организъм, той също активно въздейства върху фирмата със своите механизми и особености. Така връзката се превръща в двустранна - в известен смисъл субектно-обектна.

Пазарна активност на фирмата.

Разбира се, активният и търсещият от двамата играчи е фирмата. Нейното ръководство влага своята енергия и интелект за да „укроти“ другия играч. Мениджърите прилагат система от концепции, стратегии и средства за постигане на целите си. Създават редица връзки и механизми за въздействие и взаимодействие с пазара и ги управляват.

Или казано с други думи - те правят маркетинг.

http://abm.typepad.com/photos/uncategorized/2008/01/09/women_in_business_3.jpgФирмата полага много усилия и извършва много и понякога големи разходи за овладяването на пазара. Тя създава своя продукт и се стреми да го направи конкурентен на останалите подобни продукти. Тя изгражда каналите за реализация на своя продукт, т.е. трасира пътя му до пазара. Най-накрая фирмата представя и се мъчи да наложи продукта си, да го наложи сред предварително заложения в целите й кръг от потребители.

Но фирмата иска да види и резултатите от своята работа. 

Иска да получи нещо срещу това, което е дала. Резултата от дейността й идва от приходите й и от мястото, което си е създала на пазара. Всички разходи, които една фирма извършва, за да създаде и реализира продукта, тя влага в неговата цена. Цената е еквивалентна на общественото благо, което тя създава. За да се определи някаква цена, фирменото ръководство води големи дискусии, защото на първо място тази цена трябва да се сравни
 • - с пазарната такава, 
 • - с тази на конкурентите си, 
 • - с цената, която са готови да платят потребителите. 

Пазарна политика за фирмени продажби.

Ръководството трябва внимателно да анализира ситуацията, да се опита да предвиди развитието на нещата в бъдеще и да вземе различни решения. В резултат на тези решения всяка фирма създава своя политика по отношение на фирмените продажби.

Това е пласментната политика на фирмата, която осигурява

 • - точното време, 
 • - точното място, 
 • - търсената полезност, 
 • - правото на собственост или ползване 
на стоката при най-благоприятните условия за потребителя.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Матрицата "Продукти- пазари" на Игор Ансоф

Сектори на матрицата.

Матрицата се състои от четири сектора като за всеки от тях се разработват алтернативни стратегии:

Сектор 1- 

Съществуващи продукти на съществуващи пазари. В този случай се прилага стратегия на увеличение на пазара. Тя се извършва, чрез увеличаване на обема на продажбите, за целта фирмата трябва да разкрие слабите страни на своите конкуренти, които предлагат подобна продукция, както и да убедят потенциалните клиенти в предимствата на техния продукт също и да предлагат лесен достъп до продукта;

Сектор 2- 

Съществуващи продукти на нови пазари. Прилага се стратегия на проникване на нови пазари и на разширяване на неговите граници;

Сектор 3- 

Нови продукти на съществуващи пазари. Съответстващата стратегия е тази на развитие на продукта. Тя се състои в това да се усъвършенства продукта, чрез разработване на нови модификации, като нова разфасовка на опаковката;

Сектор 4- 

Нови продукти на нови пазари. При този случай съответстващата стратегия се нарича стратегия на диверсификация. Та се състои в това, че фирмата може да ориентира своята дейност в друго направление, като използва, както собствените така и чужди ресурси.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Печалба в бизнеса - определение на понятието.

Определение и формула за печалба в бизнеса.

Печалбата (в английски език - profit, gain, return) е превишението в парично изражение на доходите от продажба на стоки и услуги над разходите за тяхното производство или придобиване или като формула:
 • Печалба = Приходи - Разходи. 
Това е един от най-важните показатели за финансови резултати на икономическата дейност на субектите за предприемачество, физически лица или организации, заради който се осъществява съответния бизнес.

Добавена стойност.

Основа на всяка печалба (П.) представлява добавена стойност, която се проявява под формата на “работа” на капитала, като това определено не е свързано нито с измама, нито с принуда. Специфичната “стока” - работна сила, е способна да създава нова стойност, чийто размер превишава плащаната работна заплата.

Загуба.

Но, обърнете внимание, че тук става дума за преобразуваната форма на добавена стойност, тъй като част от нея се трансформира под формата на разходи за суровини, енергия, заплати, лихви по кредити, данъци и т.н. Т.е. прихода е едно, а разходите са друго и ако последните са по-големи, всъщност имаме загуба, което означава, че не сме си свършили работата като хората.

Формиране на печалба като парични натрупвания.

Всяко предприятие, независимо от формата на собственост, формира печалба във вид на парични натрупвания, които характеризират резултатността от неговата икономическа дейност сред обществото и се явяват показател, който най-пълно отразява
 • -    ефективността на производство,
 • -    обема и качеството на произведената продукция,
 • -    състоянието на производителността на труда,
 • -    степента на използване (натоварване) на производствените фондове,
 • -    организацията на управление,
 • -    материално-техническото снабдяване,
 • -    ефективността на маркетинга и рекламата,
 • -    степента на удовлетворяване на потребителските нужди,
 • -    нивото на себестойност
и оказва стимулиращо въздействие по укрепване на търговските сметки и интензификацията на производството (разширено възпроизводство), независимо от формата на собственост. Друг е въпроса, че при частна собственост, така се стимулира конкретно лице - предприемач, а при държавна собственост, тя бива изземвана от държавата и преките осъществители на дейността остават стимулирани само с една заплата, което е недостатъчно и убиващо.

Чиста печалба.

Чистата печалба е частта от общата балансова (счетоводна) П., която остава на разположение в предприятието, след като от нея са платени разни данъци, отчисления и други задължителни плащания към бюджета. Тя се използва за увеличаване на оборотните средства на фирмата, за формирането на различни фондове и резерви и за реинвестиране в производството. От нея се изплащат и дивидентите на собствениците, от които държавата смъква още веднъж данък дивидент от тях.

Чист доход.

Така, в икономиката се явява един вид чист доход от вложения собствен или зает капитал и поетия риск от предприемаческата дейност, който подлежи на разпределение като дивидент между собствениците, след като бъде обложен с данък върху печалбата и / или дивидентите и е основа за понататъшно икономическо развитие.

Икономическа ефективност.

П. е една от формите на чист доход в обществото, създаван в сферата на материалното производство, като чрез него се характеризира икономическата ефективност от работата на предприятието - основен източник за развитие на бизнеса и материално стимулиране чрез получаването на трудово възнаграждение и дивиденти.

Икономическа заинтерисованост.

Значението на профита (от англ. profit) е обусловено от това, че от една страна той зависи от качеството на работа на фирмата, създавайки икономическа заинтерисованост от по-ефективно използване на ресурсите, от друга страна, е основен източник за производствено и социално развитие, а от трета страна е най-важния източник за формиране на държавния бюджет (социалната функция на парите).

Резултат от стопанска дейност.

Печалба е резултата от стопанската дейност на едно предприятие, изразен в стойностна форма и характеризиращ в абсолютно изражение ефективността от използването на средствата в разпореждане на компанията и източниците на тяхното възникване. Една от главните цели е да се максимизира доходността от стопанската дейност.

Умението да се управлява печелившо.

В тази връзка, определящ момент е не само формирането на този важен икономически показател, но и умението да се управлява по печеливш начин обема на продажбите. Следва, обаче, да се отбележи, че в определението на понятието печалба се влага различно съдържание от гледна точка на финансовите разчети, счетоводното отразяване и данъчното законодателство. Това усложнява процеса на разбиране и използване на понятието, което налага всеки човек от бизнеса да вникне внимателно в същността на термина, неговите разновидности и така да се избегнат конфузиите. Затова в следващи публикации ще продължим да разнищваме тази изключително важна за всеки човек област - наличните пари в джоба ни - печалбата, от които зависят много неща в повседневния ни живот.
------------------------------------------------
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Умножавайте бизнеса си.

Трудно ли се започва собствен бизнес?

Освен, че много хора започват собствен бизнес в тези бурни години на съкращения, ликвидации, преструктуриране, доста от тях се и провалят. Трудно е да улучиш изведнъж! Но в такива случаи обичайно е усилията да продължат в друга насока, в друг вид бизнес, а не да се връщаме отново към наемния труд за друг работодател. Ще попитате "Къде е ползата?“.

Защо някои успяват, а други не?

Отговорът е прост и това което ме подлудява, е че съвсем малко хора го разбират. Те просто не знаят истинския начин да се прави бизнес . Защо е необходимо да се провалите и чак тогава да се замисляте за нещо ново?

Тайната е проста - развивайте повече от един бизнес в едно и също време. 

Както е съвсем нормално - вашият бизнес ще има и успехи и неуспехи. След добрите дни ще идват лоши. Да, наистина е много по-просто отколкото изглежда, но вие вероятно никога не сте се замисляли за това. Не стойте само на една работа.

За повече сигурност и постоянство на доходите.

Практиката ще ви убеди, че започването на повече от един бизнес едновременно е правилния подход за повече сигурност и постоянство на доходите Ви. По-лесно е да се изкарат  по 2000 лв. месечно от 10 различни източника отколкото да се изкарат 20000 лв. от един бизнес. Фактът е, че наистина успелите хора в света, развиват повече от един бизнес , а след това ... продава.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Може ли да печелите от магазин за дамско облекло като собствен бизнес?

Магазин за дамско облекло

За да се отвори магазин за дамско облекло като собствен бизнес, трябва да се отдели внимание на факторите, които ще повлияят при откриването му. Дали пряко или косвено всеки от елементите на микро- и макромаркетинговата среда ще окаже своето влияние при отварянето и представянео на магазина и поради тази причина те трябва да бъдат разгледани и съобразени с конкретната ситуация, в която се намирате.

Факторите на микромаркетинговата среда са следните:

 •      Потребители (клиенти)
 •      Доставчици
 •      Маркетингови посредници
 •      Конкуренти
 •      Контактни аудитории
Ако решите да отваряте магазин за дамско облекло, смятам, че най-силно влияние ще окажат конкуренцията и потребителите, затова на тях трябва да се обърне първостепенно внимание.
Клиентите на магазина  за дамско облекло са, разбира се, най-вече дамите. В нашия случай потребители ще са отделни лица, купуващи стоката за лично потребление. Дамите, желаещи да са красиви и добре облечени са много на брой. Затова е добре дрехите в магазина да обхващат широка възрастова група. Да са предназначени за ученички, студентки, както и за по-възрастни жени, обичащи да са стилни.

Целите и мотивите на дамите

Тъй като трябва да се съобразите с мотивите, целите и критериите за покупката на дрехи от страна на дамите, облеклата ще са модни, елегантни, до някаква степен фрапантни, но не прекалено натрапчиви и екстравагантни. Целите и мотивите на дамите, които ще ги закупуват са да бъдат в крак с модата, да облекат качествени дрехи, в които да се чувстват красиви и привлекателни и да позволяват да изразят собствения си стил.

Финансови фактори за цените

Съобразявайки се с финансовите фактори цените ще бъдат сравнително достъпни, но на това трябва да обърнете внимание малко по-късно. Относно посредниците вероятно ще е по-изгодно да пазарувате директно от производителя, вместо да използвате посредници. Пряката доставка ще Ви бъде по-изгодна, защото ще Ви даде възможност стоките да бъдат доставени транзитно.

Среда е конкуренция в бизнеса

Много важен фактор от микромаркетинговата среда е конкуренцията. Отварянето и представянето на магазина Ви ще бъде повлияно в значителна степен именно от съществуващата конкуренция. Това е факт, тъй като има множество магазини, особено за дамски облекла. Затова е добре Вашия магазин да се намира на главна улица, близо до центъра, като край него най-вероятно ще има и други подобни.

Пазарни и конкурентни проучвания.

Първо е добре да разучите състоянието на конкурентите в бизнеса с дамско облекло - каква стока продават в своите магазини, какво е качеството и, на каква цена реализират продажбите, до каква степен облеклата отговарят на модните тенденции и т.н. Сравнявайки своите стоки с тези на конкурентите се опитайте да откриете техните по-слаби страни, Вашите по-силни страни и да се възползвате от тях.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Акционерно дружество

Организационна форма на акционерно дружество.

Акционерното дружество е основна организационна форма на големите фирми в пазарната икономика. При неговото основаване се съставя устав, в който се посочват целите, размерът на капитала, редът по който ще се осъществява управлението, структурата на ръководните органи и други.

Собствен капитал на акционерното дружество

Собственият капитал на акционерното дружество се образува чрез емисия и продажба на акции. По такъв начин се стига до обединяването на множество индивидуални капитали в акционерен капитал, представляващ имуществена съсобственост на акционерите. Другата част от капитала на акционерното дружество представлява привлечен, чужд, заемен капитал. Той се образува посредством емисия и продажба на дългови ценни книжа – облигации, а също и чрез получаване на дългосрочни банкови заеми.

Видове акционерни дружества

Различават се два вида акционерни дружества – закрити и открити. Акциите на закритите акционерни дружества се разпределят между акционерите и не подлежат на свободна продажба. За разлика от това акциите на откритите (публични) акционерни дружества се продават свободно.

Акционерът е съсобственик на акционерното предприятие

От юридическа гледна точка всеки държател на една акция – акционер  е съсобственик на акционерното предприятие и като такъв има право:
 • 1) да получава доход от вложения капитал под формата на дивидент, който е част от печалбата;
 • 2) да получи ликвидационен дял от имуществото на акционерното дружество;
 • 3) да участва в неговото управление.

Органи на управление

Сложността на корпоративната организация изисква адекватно по компетентност управление – стопанско, маркетингово, финансово. Органите на управление на корпоративната единица са както следва:
 • Общо събрание на акционерите – вземането на решения на общото събрание по принцип е от прерогативите на акционерите с право на глас. В определени случаи в процесът на вземане на корпоративни решения могат да участват акционери без право на глас.
 • Надзорен съвет – той се избира от обикновените акционери на учредителния договор, одобрява вътрешните корпоративни правила за работа.
 • Управителен съвет – нарича се още борд на директорите и включва: директор, няколко заместник директора и други изпълнители. Избира се от надзорният съвет .
 • Акцията е ценна книга, която изразява дела или частта на нейния притежател в реалния капитал на предприятието.

Акции

Акцията притежава номинална стойност, емисионна стойност, пазарен курс и нетна балансова (счетоводна) стойност.

Номиналната стойност 

се посочва върху акцията или в устава на дружеството. Емисионната стойност е стойността, по която акциите се придобиват от първите им притежатели,  тя не може да бъде по – малка от номиналната стойност.

Пазарната стойност 

се формира в резултат на търсенето и предлагането на вторичният пазар, при смяна на собствениците на акциите, може да бъде по – ниска или по – висока от номиналната. Балансовата стойност се получава чрез разделяне на собствения капитал на броя на емитираните акции.

Права на акционерите.

В качеството си на ценни книжа, акциите дават на притежателите си различни права, които най – често се групират на имуществени и неимуществени (управителни и контролни).

Към имуществените права се отнасят –

 • дивидент; 
 • ликвидационен дял;  
 • лихва – ако е изрично уговорена в устава; 
 • право да се придобият нови акции, когато дивидентите се изплащат под формата на акции; 
 • право на допълнителен или гарантирам дивидент; 
 • право да получат акции от нова емисия, пропорционално на дела на акционера в капитала до увеличението му; 
 • право да се придобият акции по определена цена; 
 • и други – ако изрично са уговорени в устава; 
 • право на разпореждане (прехвърляне, замяна) .

Към неимуществените права  се отнасят -

право на участие в общото събрание;
 • право на глас; 
 • право на сведения за дейността на дружеството (това става по ред,  определен от органите на дружеството); 
 • право  на обжалване на незаконосъобразните решения на общото събрание; 
 • други.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Направете преценка на своите бизнес качества.

В основата на всеки бизнес стоят деловите качества на основателя.

Можете ли да работите усилено 

в продьлжение на дълъг период от време? Готови ли сте например да останете до кьсно през нощта, подготвяйки оферта за Ваш клиент? Това, може би ще трябва да го правите след дьльг и уморителен ден, а вероятно и детето Ви тогава ще е болно. Но ако не го направите, може да загубите своя бизнес.

Можете ли да разговаряте спокойно с ядосан клиент, 

който Ви телефонира кьсно през нощта с оплакване, което вярвате, че е неоснователно? Умението да се справите с подобни ситуации е необходимо понякога при всеки вид работа и Вие трябва да сте сигурни, че имате необходимите данни за това.

Можете ли да продьлжавате бизнеса 

си независимо от многобройните разочарования, които ще преживявате? Много често нещата тръгват зле. Доставчиците не изпълняват обещанията си. Конкурентите използват удари под пояса. Клиентите забавят плащането на суми, които Ви дьлжат. Някой, от когото зависите се разболява в най-неподходящото за Вас време. Машина, уред или колата Ви се развалят точно в момент, когато Ви са Ви жизнено необходими. Непредвидените нещастия и разочарования са безкрайни и на Вас ще Ви е нужно твьрдото решение да приемете проблемите и да ги превьзмогнете - обикновено чрез още по-усилена работа.

Можете ли да проявите необходимата психологическа твърдост 

в критични ситуации? Сключили сте договор, по който вече сте закупили материалите, ангажирали сте хора, но клиента решава да се откаже или да промени условията. Ще успеете ли категорично да се вьзпротивите и да го накарате да изпьлни сделката? Необходимо е да отстоявате намеренията си и да бьдете настойчиви в желанието си да постигнете успех в бизнеса. Само така ще си осигурите место в живота сред заможните и перспективните.

Можете ли да си правите добре сметката 

и да разчитате само на парите, които сами сте спестили? Вземете ли кредит или заем, това Ви поставя под чужда зависимост и може скоро да се разделите с бизнеса си или да станете следствен. Примери за кредитни милионери в Бьлгария от последните 8-10 години - колкото желаете. А ако сте работили сьс собствени пари, ще загубите само тях, но ще си спестите огромните неприятности и освен това ще бьде много поучително за Вас.

Можете ли да сте предприемчиви? 

Не се отчайвайте ако не щат да вьзприемат находчивите Ви идеи. Мобилизирайте се и потьрсете начини и средства сами да ги реализирате. Това ще Ви бьде трудно, или даже много трудно, но успехьт Ви ще бьде номенален и цялата печалба ще остане само са Вас и Вие дьлго се й се радвате.

Можете ли да сте трудолюбиви 

и да работите по 15-16 часа в денонощието за месеци и даже години, забравяйки за отпуски, почивки и курорти?

Можете ли да сте амбициозни 

и да не се отклонявате от целите си нито ден, докато постигнете пьлен успех?

Можете ли да решавате проблемите не с конфликти, 

а с добронамереност и разбирателство?

Достатъчно воля да продължавате бизнеса си.

Ако смятате, че отговора на горните вьпроси е положителен, че имате достатьчно воля да работите усилено и да продьлжавате бизнеса си, независимо от трудностите, то тогава трябва внимателно да прецените дали притежавате (или как по-скоро, в движение да придобиете) някои основни познания в областта на:
 • - планиране на бизнеса;
 • - прогнозиране на паричните потоци;
 • - изработването на бюджет;
 • - стоковото движение;
 • - намирането на клиенти.
Според спицификата на избрания от вас бизнес, можете да намерите достатьчно специализирана литература по тези въпроси.


----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Идея за бизнес само с една химикалка в ръка!

Може ли да изкарате хиляди левове само с един химикал! в ръка - 

(трябва да го позлатите след това) и да се наслаждавате на живота без излишни финансови притеснения! Ако тази бизнес идея Ви изглежда съмнително, значи не сте в час. Между другото, ако постоянно се съмнявате в това или в онова, ако постоянно си мислите, че някой Ви мами или заблуждава, кога може Ви остава време за бизнес и печалба?

Обяснявам и деята:

Пишман-бизнесмените постоянно се оправдават с подобни и всякакви други аргументи и по правило все някой друг им е виновен за нещо. А истината е, че те просто са пишман-бизнесмени. Работа на един бизнесмен е не да се оправдава с нещо или с някой, а постоянно, ежедневно да намира начини и решения на проблемите на другите хора. И точно за това му плащат. Край на лиричното отклонения.

Та могат ли да се изкарват пари само с един химикал в ръка?

Могат, разбира се! Не е ли очевидно! Журналистите какво правят? Пишат! И с това си изкарват хляба. А един технолог какво прави? - Пише технология и затова му плащат. Писателите какво правят? Пишат романи и някои от тях стават милионери. Например, авторката на Хари Потър. Толкова ли е извънземна тя, че и Вие да не може да го правите, поне отчасти?

А един съставител на реклами? Пише рекламни текстове.

Стига да ви се работи!  Писането (с една химикалка в ръка) е лек, приятен, завладяващ бизнес! Вероятно обърнахте внимание, че не нарекох писането „работа“, а „бизнес“. Защото какъв бизнес може да е това да пишете по поръчка за някой вестник, за което да Ви плащат заплата? Все пак хората са различни. Ето какво ни пише наша клиентка за наша бизнес разработка, свързана с писането:
„Искам да Ви благодаря за вашите бизнес разработки.
Убедих се, че предоставяте систематизирана и сериозна
информация на своите клиенти.' Невелина П., Сливен

Конкретна идея за бизнес чрез писане

Нека сега да видим една конкретна идея за бизнес чрез писане. Всеки град или област притежава забележителности, понякога уникални. Вземете и изгответе списък на забележителностите в своя район. Картотекирайте ги. Разгледайте също стари и нови туристически карти. Те също ще Ви дадат идеи за бизнес.

Посетете библиотеките. 

Изровете за всеки обект интересни данни и статистики.  Направете си копия от документите и ги добавете към досието на всеки обект. Посетете съответните отдели в Общината (култура, земеделие, стопанство) и ако случите на любезни и отзивчиви служители, ще получите още 'тонове' полезна информация. Разпределете и нея.

Планирайте маршрутите

След това подгответе и планирайте оптимални маршрути до Вашите обекти. Посетете ги последователно. Идете на място. Разгледайте ги внимателно. Снимайте ги. Водете си бележки за впечатленията си. Прибавете и тях към досиетата. Допълнете данни за всеки обект като:
 • - година на възникване,
 • - периоди на развитие,
 • - характерни особености,
 • - куриозни събития,
 • - известни личности, с които е свързан обекта и т.н.

Компютърен набор на текста.

Когато материала набъбне достатъчно и е готов, дайте го за компютърен набор  (мислете след време да имате собствен компютър, ако още нямате и сами да си правите наборите).  Добавете, на подходящи места, интересни картинки, свързани с изложението (силно желателно е картинките да бъдат Ваша собственост и да сте ги правили лично - един фотоапарат - и готово).

Оформете челната страница

Накрая оформете челната страница на труда си със заглавие, автор, дата, място на написването. И вече имате свой собствен пазарен продукт, при това - доста уникален, ако някой друг не Ви е изпреварил в реализацията на тази идея.

Бизнеса като да приготвиш собствен продукт

Сега внимавайте! Много хора си представят бизнеса като да приготвиш собствен продукт и ... да чакаш някой да се препъне в него, че да го купи. Те си нямат представа от продажбата. За да не изпадате и Вие в тази ситуация, започнете да изпращате темите си за публикуване в редакциите на по-известните вестници и списания, а след това и до всички издания, за които имате адреси и данни.

Работете редовно и упорито

Как иначе едно издание може да научи, че имате ценна и потенциарно интересна за техните читатели информация. Работете редовно и упорито по рекламата на Вашите работи. Това е най-важното. Печатни издания в България има колкото желаете. Упорствайте!

Постоянен дописник

Така постепенно ще придобиете статута на постоянен дописник и ще започнат да Ви изпращат заявки „по поръчка“ да отразявате определени събития или забележителности. А отделно ще пласирате редовно и свои готови разработки., като тези тук: Готови бизнес разработки под ключ.

Английския език

Ако навреме изучите и английския език с някой чудесен онлайн самоучител по английски език, скоро може да прeнесете дейността си и зад граница, предлагайки своите интересни дописки (най-интересните от тях) и на задгранични издания - бизнес в чужбина.

Работа в чужбина.

А по света издания, плачещи за куриозни, интересни, необичайни дописки и локални новини има колкото желаете. Станете техен хонорован представител за района или региона, в който се подвизавате основно. Или с други думи казано - яжте и пътувайте без пари, като използвате едни от най-ценните документи на света - прес-пропуска. И всичко това е напълно по силите Ви. Направете го. Ето тук е златния шанс за Вас, който може да Ви позлати от глават до петите.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Идея за бизнес модели.

Станете моден модел.

Ако толкова не можете или не искате да станете модел, създайте свой бизнес като агенция за модели. Картотекирайте своите модели, сключете с тях договори за представителство. Свържете се със световните агенции и им предложете Вашето сътрудничество срещу процент от реализираните договори.

Перспективен бизнес в модно-развлекателната индустрия.

Това е перспективен бизнес защото модно-развлекателната индустрия е във възход, а това означава да сте на гребена на вълната. Иначе често чувам хора да си говорят: „Ама как можа този или онзи да стане милионер?? Аз цял живот бъхтя за една заплата, а пък имам две (три) висши. А той нищо не можа да завърши, а от къде ги събра тези пари??“ : ) Въпрос на психология и на настройка.

Идеите за бизнес са за инициативни хора.

Не напразно често повтарям, че една от тези идеи за бизнес може да Ви направи милионери. А и според международните стандарти (към които се стремим) това не е вече кой знае какво постижение - милионери стават  всяка година по няколко стотитин хиляди инициативни хора от цял свят. Време е и вие да поработите по въпроса.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Техника за подбор на подходяща бизнес идея.

Психологическа техника за успешен бизнес.

А сега ето и една конкретна психологическа техника с голямо значение за успеха на Вашия бизнес: Направете равносметка на досегашния си живот. Може би ще Ви се стори странно, но ако сте си поставили амбициозната задача да спрете да работите за някой друг (нещо, от което никой не е забогатял) и да основете собствен успешен бизнес, пьрвото нещо, което трябва да направите е внимателно да се вгледате в себе си.

Избор на бизнес идея.

Вземете лист  хартия, разделете го с вертикална черта на две и започнете да пишете:
 • - от ляво - всички успехи, които сте постигали и любими неща, които обичате да правите;
 • - от дясно - всички провали и неща, които мразите.
Вгледайте се внимателно в написаното. Лявата половина ще Ви покаже кьм какво трябва да се насочите, а дясната - какви грешки сте допускали и как да се поучите от тях. Много хора започват бизнес, за да използуват уменията, които може би са придобили по време на професионалното си обучение или кариера. Тук се включват
 • - счетоводители, 
 • - преводачи, 
 • - музиканти, 
 • - физиотерапевти....

Основни умения за успешен бизнес.

Някои хора ще зависят от такива основни умения като възможността да продават или карат кола, ако  искат да се насочат към търговия или таксиметров бизнес. Много хора започват от нищо и развиват много успешен бизнес. Определено и може да сте сред тях. Хотелите Форте - най-голямата хотелско-ресторантска верига в света - започват от един малък ресторант през 1940 г.

Реалистичен подбор на идея.

Важно е да бъдете реалисти, за да се подготвите добре и достатъчно, но ако се колебаете прекалено много, рискувате никога да не започнете. Затова, подгответе се и ... скачайте във "водата". Само това е начина да се научите да плувате. Практиката е най-добрия учител за Вашия успешен бизнес.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Как да финансирате собствен бизнес?

Собствени средства.

Първото място, където може да потърсите финансиране за собствен бизнес е Вашия дом. Ето как: Направете списък на вещите, от които не се нуждаете и организирайте гаражна разпродажба. Повечето хора остават приятно изненадани от това колко пари могат да изкарат по този начин в почивните дни.

Пари от близки и познати.

След това се обърнете към Ваши роднини или към най-близките си приятели, които Ви вярват и искат да Ви видят преуспяващи. Предложете им да Ви финансират срещу дял от печалбата Ви или дял в бизнеса Ви. Обърнете се също и към хора, които вярват в личните Ви качества или потърсете членство в кооперациите, които отпускат микро кредити на своите членове по нарастваща схема.

Програми за финансиране на бизнес.

Информация по други програми за рисково финансиране на своя бизнес можете да потърсите и в местните клонове на
 • - Търговско-промишлената палата, 
 • - Индустриалната стопанска асоциация, 
 • - Занаятчийската камара.
Добри идеи за финансиране на собствен бизнес ще намерите и в други теми от този сайт - прегледайте архива в дясно.


----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Вътрешната и външната среда за управление в бизнеса

Успешно управление на фирма.

http://www.whatsupjacksonville.com/wp-content/uploads/2008/09/business-environment.jpgРешаваща роля за бъдещи успехи, ефективната работа и успешното управление на всяка фирма и бизнес се влияе от редица вътрешни и външни фактори на заобикалящата бизнес среда. Съществено влияние върху управлението оказват все по-силно очертаващите се тенденции, като:
 1. разпространението на нови технологии,
 2. ускоряване на глобализацията,
 3. акцента върху високото качество,
 4. изменения в демографската структура,
 5. увеличаване на безработицата,
 6. диференциация в доходите,
 7. ролята на екологичния фактор,
 8. перфекционизма в производството,
 9. намаляване на запасите от суровини.
http://www.cmu.edu/corporate/images/board%20of%20directors.JPG

Управление на външната среда.

По такъв начин, подлежащата на управление външната среда се характеризира с доста висока степен на комплексност и изменчивост, които влияят върху степените на нейната несигурност и непредвидимост. Нейният анализ, имащ за цел да осигури гъвкавостта и устойчивостта на фирмата срещу непрекъснатите промени, се основава на базата на оценката на
 1. технологични,
 2. икономическите,
 3. обществените,
 4. политическите и
 5. екологичните 
тенденции на развитие, които засягат дейността на бизнеса. А така се определя и общото състояние на отрасъла, в който те функционират.
 

Фактори за развитие на фирмата.

Като цяло факторите, оказващи влияние върху настоящото и бъдещо развитие на фирмата, се разделят на две големи групи
 1. с пряко въздействие,
 2. с непряко въздействие.

Успешното управление на бизнес

Решаваща роля за бъдещи успехи, ефективната работа и успешното управление на всеки бизнес имат редица вътрешни и външни фактори на заобикалящата бизнес среда. Съществени в този аспект за бизнеса са открояващите все по - силно тенденции, като
 • ускоряване на глобализацията,
 • изменения в демографската структура,
 • увеличаване на безработицата,
 • диференциация в доходите,
 • разпространението на нови технологии,
 • намаляване на запасите от суровини,
 • ролята на екологичния фактор
 • акцента върху високото качество и
 • перфекционизма в производството.

Характеристики на външната среда.

Външната среда за бизнеса се характеризира с доста висока степен на комплексност и изменчивост, които влияят върху степените на нейната несигурност и непредвидимост. Нейният анализ, имащ за цел да осигури гъвкавостта и устойчивостта на фирмата срещу непрекъснатите промени, се основава на базата на оценката на
 • икономическите,
 • обществените,
 • политическите,
 • екологичните и
 • технологични тенденции
http://www.sme-blog.net/photos/uncategorized/istock_000000305278small_1.jpg
на развитие, които засягат дейността на бизнеса. А така се определя и общото състояние на отрасъла, в който те функционират. Като цяло факторите, оказващи влияние върху настоящото и бъдещо развитие на фирмата, се разделят на две големи групи
 • - с пряко и
 • - с непряко въздействие.  


----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Основни проблеми на малкия бизнес у нас

Ограничения за малкия бизнес.

На първо място, трябва да се посочи, че някои от ограниченията, свързани с външната среда (институционална, законова и икономическа) за развитието на малкия бизнес са:
 • - липса на благоприятен законодателен климат за развитието му;
 • - проблеми с бюрократични спънки при отношения с националната, регионалната и местната администрация;
 • - проблеми с информацията и достъп до глобални информационни мрежи;
 • - проблеми с нелоялната конкуренция, корупция и престъпност;
 • - затруднен достъп до кредитиране; при развитие на банковия сектор, много от банките предлагат т. нар. "частно банкиране", при което на индивидуални или корпоративни клиенти, готови да вложат в сметките си значителни парични ресурси, им се предлагат комбинирани депозитни продукти с висока доходност.

По-ниски лихвени условия за бизнес.

Финансовите институции предлагат различни промоции, които привличат както индивидуални клиенти, така и фирми с по-ниски лихви и условия. Новите условия на олихвяване се предлагат както на вече съществуващи, така и на нови клиенти на банките. От друга страна, за отпускане на кредит, банките изискват или стабилен бизнес план или солидно обезпечение, като често, дребния бизнес не разполага нито с едното, нито с другото.
------------------------------------------------
© 2009 - 2010 Димитъp Lаmbоv, All rights reserved!
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Авторско право в бизнеса

Интелектуална собственост в бизнеса.

Като цяло, интелектуалната собственост в бизнеса се състои от индустриална и художествена собственост. Основен международен документ регулиращ правата върху произведенията на литературата, науката и изкуството е Бернската конвенция 1886 г. Срока на закрила на произведенията е по време на живота на автора + 50 г. след неговата смърт.

Бернската конвенция е изградена върху три главни принципа:

 • Принцип на националния режим – произведение, създадено в една страна -  членка трябва да получи закрила в другите страни членки такава, каквато те представят на своите граждани.
 • Принцип на автоматичността на закрилата – закрилата не зависи от никакви формалности, процедури или регистрации и се предоставя автоматично, т.е. от момента на публичното й представяне.
 • Принцип на независимост на закрилата – закрилата на едно произведение в една страна – членка не зависи по никакъв начин от закрилата на това произведение в страната на произхода.

Универсалната конвенция за авторското право

През 1952 г. е подписана Универсалната конвенция за авторското право (Световната конвенция). Тя предвижда по–ограничени права на авторите, като например срока на закрила на произведенията – за живота на автора +25 г. след неговата смърт.

Римската конвенция за закрила на артистите

През 1961 г. е приета Римската конвенция за закрила на артистите – изпълнители, производителите на звукозаписи и предавателните организации (радио, TV). За да стане дадена страна член на Римската конвенция, тя трябва да е член на ООН и член на Бернската или Световната конвенция. Римската конвенция осигурява защита за срок от 20 г.

Закон за авторските и сродните права

Нормативната уредба в България се състои от Закон за авторските и сродните права от 1993 г. (с последни промени 2003 г.) и редица подзаконови актове, съгласно които обекти на художествената собственост са всички произведения на литературата, науката и изкуството резултат на творческа дейност, изразени по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма (обективна форма не означава материален носител).

Обекти на авторско право са:

 • Литературни произведения, включително произведения на науката и техническа литература. Тук се включва и software.
 • Музикални произведения – с текст или без текст. Текстът е самостоятелен обект на право, ставащ част от музикалното произведение при свързването му с музиката. Авторите на текст и музика не са съавтори.
 • Сценични произведения – включително драматични, музикално драматични, пантомимни, хореографски и др.
 • Филми и др. аудио – визуални произведения.
 • Произведения на изобразителното изкуство. – включително произведения на приложното изкуство, на дизайна и на народните художествени занаяти.
 • Произведения на архитектурата – сгради и елементи от тях, трайни обекти, оформление на интериора и др.
 • Фотографски произведения.
 • Проекти, карти, схеми, планове.

Обекти на закрила са и творби с особен статус:

 • Преводи, преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби.
 • Аранжименти на музикални произведения и фолклорни творби. Необходимо е разрешението на автора на оригналното произведение.
 • Периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни. Особеното е тук, че те се състоят от 2 или повече произведения, но авторството принадлежи на съставителя.
Авторското право върху произведения, включени в периодични издания, сборници и антологии принадлежи на техните автори. Особеното при базите данни и библиографиите е, че те не включват други единични произведения, а обекти, които въобще не могат да бъдат признати самостоятелно за обекти на А. право.

В зависимост от начина на създаване на произведенията – самостоятелно или на база съществуващо произведение, разграничаваме
 • оригинални (първични),
 • производни (вторични),
 • сборни – включват две или повече произведения или материали. 

Сборните произведения от своя страна биват

 • колективни сборни (произведения създадени по инициатива на физически или юридически лица, които ги издават и разпространяват под свое ръководство и от свое име) и
 • съставни сборни (нови произведения, които включват вече съществуващи произведения без личното участие на техните автори: сборници, антологии).
В зависимост от броя на авторите творбите биват:
 • - индивидуални.
 • - съавторски.

Закрила, като обекти на авторски права, не могат да получат:

 • Нормативни и индивидуални актове на държавните органи.
 • Идеи или концепции.
 • Фолклорни творби.
 • Новини, факти, сведения и данни.
Авторските права са съставна част от имуществени и неимуществени права. Те представляват кръга от взаимни действия, които автора може да извършва със своето произведение, като

Неимуществени права на автора са следните:

 • да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено както и да определи времето, мястото и начина по който да стане това. Такова право нямат авторите на филми, на произведения на архитектурата и автори на проекти, карти, схеми, където разгласяването се уговаря чрез договор с ползвателя.
 • на признаване на авторството върху произведението (право на име).
 • Да реши дали създаденото от него произведение да бъде разгласено по псевдоним или анонимно.
 • да иска поставяне на неговото име или друг идентифициращ го знак при всяко използване на произведението.
 • да иска запазване на целостта на произведението и противопоставяне на всякакви промени в него.
 • Да промени произведението си при промяна в убежденията си.

Всички неимуществени права са отчуждими с изключение на 2 и 4.

Имущественото право на автора е само едно. Да използва създаденото произведение и да разрешава използването му от други лица. За използването на произведението, той има право на възнаграждение, което е предмет на свободно договаряне с ползвателя. За използване на произведението се счита някое от следните действия:
 • Възпроизвеждане – прякото или непрякото размножаване на произведението или части от него в каквато и да е форма, постоянна или временна, включително запаметяването му върху цифрова форма.
 • Разпространение – продажба, замяна, дарение, даване под наем или заем на оригинали и екземпляри от произведението.
 • Публично представяне на произведението или изпълнение.
 • Предоставянето по безжичен път или кабел на достъп до неограничен кръг лица до произведението по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време индивидуално избран от всеки от тях.
 • Публично показване на произведение на изобразителното изкуство.
 • Превеждане на произведението на др. език.
 • Преработка на произведението.
 • Внос и износ на екземпляри от произведението в търговско количество независимо дали е законно или незаконно.
В някои случаи е позволено свободното използване на произведения на литературата, науката и изкуството:
 • когато произведението се използва с оглед на лични потребности;
 • използване на цитати с науча или образователна цел,
 • възпроизвеждане на произведението посредством брайлов шрифт, ако не е с комерсиална цел,
 • използване за целите на националната сигурност и др.

Носител на авторски права

Носител на авторски права е лице, на което законът признава възможността да упражнява всички или отделни авторски правомощия. То може да възникне първично, със създаване на произведението. Под автор се разбира физическо лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението.

Първично авторско право може да възникне и за юридически лица в два случая: при периодичните издания и енциклопедиите, компютърните програми и базите данни, създадени в рамките на трудовите правоотношения. Тогава работодателя е собственик на правата за авторство. Други лица също могат да придобиват авторско право на законово основание – при наследяване, прехвърляне на авторски правомощия с договор. Такова възникване наричаме вторично.

Срок на валидност на авторското право

Срокът на валидност на авторското право е живота на автора + 70 г. Всяко използване на правото в бизнеса без съгласието на автора се счита за нарушение. Всеки нарушител дължи на носителя на авторските права обезщетение за причинени вреди.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Започнете бизнес без капитал

Да започнеш собствен бизнес без капитал.

Ако не можеш да започнеш собствен бизнес без капитал, това означава, че ще се провалиш, даже и всички пари на планетата да притежаваш. Днес ще разгледаме един въпрос, който на пръв поглед няма нищо общо със здравето, но ако вникнете, ще разберете, че в някои случаи от него зависи даже живота Ви.

Става дума за кредита.

Често ще чуете някой да казва едвам изкарвам месеца, последните десетина дни съм само на заеми. Обсъждат се варианти студентите да изкарват следването на кредит, който да погасяват следващите 10 - 15 години. Все повече придобиват популярност кредитите за закупуване на жилище или за автомобил.

Оборотен кредит.

Доста магазини за бяла и черна техника предлагат възможности за закупуване на телевизори, хладилници, перални и т.н на изплащане, което си е пак вид кредит. Много фирми ползват оборотни кредити за сезонно закупуване на суровина (грозде, тютюн, пшеница, брашно ...) или зареждане на търговски обекти със стока.

Оборотни средства.

Даже в съвременният мениджмънт се счита, че 2/3 от оборотните средства трябва да се набавят чрез кредити и това е показател за просперитет и положително развитие на фирмата.
Някои си мислят, че да имаш собствен бизнес означава да харчиш пари, а други го правят с широка ръка за да впечатлят околните. Примери в това направление могат да се дадат още много.

Не започвайте собствен бизнес на кредит.

Но онова, което Вие трябва да запомните завинаги и да предавате в наследство на поколението си като най-ценен бащин съвет е, че кредита, заема, лизинга, купуването на изплащане са УБИЙСТВЕНО - СМЪРТОНОСНИ за Вашето лично финансово, психологическо и телесно здраве. Но което е още по-лошо - те са пагубни и за цели поколения след Вас. Затова не вземайте кредити или заеми, особено ако срещу това трябва да заложите имот, кола или да осигурите гаранти.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Какво е това бизнес (business)?

Какво е бизнес?

http://images.askmen.com/money/keywords/business-networking_965777.jpgДумата "бизнес" произхожда от английски език, от понятието "busy" - зает, деен, от където идва и "business" - заетост, деловитост, работа, бизнес. Но смисъла, който придаваме на това понятие в българския език е малко по специфичен. Да си деен, зает, деловит - при нас е предпоставката, а да печелиш чрез самостоятелна дейност е следствието. Когато споменаваме понятието "бизнес", ние акцентираме на резултата от такава дейност - печалбата, независимостта от работодател, възможността да се вземат самостоятелни решения. Свободата да разполагаме с времето си, с ангажиментите си, с организацията на деня си.

Бизнесът е икономическа, а не социална дейност.

Неща, с които един работник или служител не може да се похвали. Затова бизнесът е икономическа (не социална или образователна или религиозна) дейност, която се осъществява от предприемач (не от работник, учител или лекар - макар, че по закон у нас и лекарите трябва да са ЕТ), на свой риск и под своя отговорност, с цел получаването на печалба (а не харченето на пари).

Защо подчертавам, че бизнеса не е харчене на пари?

Защото в България много хора изповядват максимата «Ти акъл не ми давай! Пари ми дай, а аз ще ти покажа как се прави бизнес!!!» При това го казват с много натъртителен, поучителен и тарикатски тон. А в същност, в тези многобройни случаи, единственото, което може да ни бъде показано е как по най-бързия начин «дадените» пари могат да бъдат изхарчени, без срещу тях да дойде и една стотинка печалба. Доказано е, че такива пишман - бизнесмени, като получат (по грешка) пари от някъде (вече никой не им се връзва, за разлика от преди 20-тина години - т.н. кредитни милионери), започват да харчат като за световно - офиси, мерцедеси, обзавеждане, секретарки, командировки … и парите свършат.

Оправданията за провал в бизнеса.

Естествено, никой не си признава, че е пишман и започват всевъзможни оправдания - ама кризата, ама законите, ама конкуренцията (нелоялна) и т.н. и т.н. Затова моето правило за бизнес е, че

ако не можеш да започнеш бизнес без пари,
сигурния начин да се провалиш и фалираш
е като се опитваш да го започнеш със заем.

Затова изрично подчертавам, че бизнеса е дейност, определяща за която е крайния резултат - печалбата и нищо друго. Дали сте успешен бизнесмен (бизнес дама) зависи от крайния резултат - дали постигате финансовите цели на своя бизнес план, а не от това дали може да напишете бизнес план, дали карате мерцедес (взет на лизинг) или имате луксозен офис.

Защо всеки бизнес мениджър пише бизнес план?

Защото така той документира своята компетентност. Как? Съвсем лесно и очевидно. Ако мениджъра постигне заложените цели, така както са по неговия план, това означава че е добър по всички линии. Ако не ги постигне или започва да става ясно, че няма да ги постигне, тогава става наложително предприемача (собственика, инвеститора), който е наел мениджър да управлява неговия бизнес (business), да предприеме мерки и да си търси нов мениджър. Трябва ли един предприемач да знае всичките детайли на бизнес управлението - закони, процеси, маркетинг … Не, разбира се. Затова той си наема компетентен мениджър. Проверява досегашния му опит, проучва препоръките му, запознава се с неговата успеваемост и ако е добър, го наема.

Мениджър - един доста квалифициран "работник".

Да, да! Мениджърът е също един "работник", само че доста по квалифициран, но също така ангажиран от толкова до толкова (работно време), задължения, отговорности, отчети, планове … Мениджърът не е предприемач, той е скъпо платен чиновник - организатор на бизнеса на предприемача. Ако се погледне малко по-задълбочено в бизнеса, ще видим, че той е процес на специфично търговско взаимодействие между отделните хора и външни фактори, свързани с предмета на осъществяваната дейност.

Участници в бизнеса.

По този начин, участниците в бизнеса са не само отделните индивиди, непосредствените сътрудници на една или друга фирма, но и държавата като законодателна (парламент) и изпълнителна власт (правителство, общини, агенции…), но също и пазара, като съвкупност от различни конкуренти и в крайна сметка - обществото, като краен потребител и оценител на произвежданата продукция.

Защо казаното е много важно?

Защото всеки бизнес (business) трябва да е закърмен с разбирането, че работи и се оценява (чрез покупката на продукцията или услугите му) от ОБЩЕСТВОТО (потребителите, клиентите). Т.е. бизнес в гората не може да се прави. Бизнесът върви и е предназначен за хората, за обществото. Колкото са повече хората, толкова по-добри са резултати за бизнеса (ако се съобразява с изискванията на потребителите). Следователно, неотменима част, елемент на всеки бизнес е фактора потребители (клиенти). Все още малко хора разбират, че да отваряш магазин на село с 12 жители не е бизнес, но го правят. Нито е бизнес, когато една възрастна жена от село продава по 5 кг. домати дневно на градския пазар. И едните и другите не разбират понятието мащаб. Работа на предприемачът е да докаже, че в една пазарна ниша има бизнес, т.е. да докаже, че може да се изкара печалба, пък макар и една стотинка.

Какъв бизнес е 1 стотинка печалба? 

Ако добавите фактора «мащаб», тази 1 стотинка се превръща в милиони печалби. Колко струва целофанчето, с което е опакована всяка кутия цигари? Около 0,27 стотинки. Да, да. Част от стотинката е себестойността й. А колко може да остава за печалба от тази себестойност? И от тази нищожна милиминкова (стотни от стотинката) печалба, авторът на изобрегението печели между 250 и 400 милиона долара всяка година! Но тук вече като, че ли излизаме малко от понятието за бизнес. Защото какъв бизнес е да изкараш 250 милиона долара без нито стотинка разходи?

Формулата за печалбата е много проста:

П = Пр. - Р,
Където
 • П е печалбата,
 • Пр. са приходите,
 • Р са разходите от дейността.

И сега ако подложим на съвсем повърхносттен анализ тази проста формула, веднага ще разберем, че ако искате да печелите и то добре, трябва да увеличавате приходите и да намалявате разходите. Това е всичко! На теория е толкова просто, но на практика върлува Световната финансово - икономическа криза.

Какво им пречи на хората да прилагат толкова проста формула и да печелят безспир? 

Мързелът! Но това е съвсем друга тема от областта на психологията, чието място е на друг сайт и в друга (лична, не обществена) плоскост. Така, че да движиш бизнеса си е не просто да пишеш бизнес план или да влагаш средства (пари, труд, време) в производството на стоки или услуги с цел да ги продадеш за повече пари, а да го правиш ефективно. А това се постига чрез добра организация на бизнеса. И тогава се достига до онази разновидност на бизнеса, където имаш само приходи и нямаш разходи (виж по-горе). Само добре организираната като цяло дейност може да държи под контрол разходите и да стимулира приходите, така че разликата от продажбата да бъде винаги положителна (печалба).

Умението да се осъществи продажба.

Умението да се осъществи продажба е от съществено значение за всеки бизнес, но много хора се притесняват да го правят. Даже го считат за мошенгарство. Този факт, както и редица други подобни занемарени проблеми, превръщат простата бизнес-формула за постигане на печалба в рисковано начинание. Примереният риск е присъщ в дейността на всеки предприемач, макар че за обикновените хора понятието риск е равносилно на бедствие, стихия, нещо извън контрол.

Управление на риска.

Затова разликата между обикновените хора и предприемача е в понятието "управление на риска". Предприемачът си служи със цифри и упоритост, а обикновените хора мечтаят за сигурност и гаранции в окото на урагана и само след миг той ги помита. За успеха на бизнеса (business) влияят както външни, така и вътрешни фактори. Със сигурност ще имаме предостатъчно време да ги разгледаме всички, стига да се връщате от време на време на този ключов за Вашия успех сайт. Затова е добре да се регистрирате като фен-последовател на този сайт (горе, вдясно).
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.
Налични издания по английски език - за българи: