Концепция за социално етичен маркетинг.

Социално етичен маркетинг.

Концепцията за социално етичен маркетинг изисква от фирмите като първа своя задача да установяват нуждите, потребностите и интересите на своите целеви клиенти. А вече като втора стъпка, според постигнато описание на целевите пазари, да се търсят, намират и предлагат решения за постигане на желаната удовлетвореност на потребителите с възможно най-ефективни и продуктивни начини.

Формулирана мисия.

И вече като трета стъпка, да се изпреварва конкуренцията в така формулираната мисия, като в същото време се запазва и подобрява благополучието на потребителя и обществото като цяло. Концепцията за социално етичен маркетинг възниква и се утвърждава поради съмненията, които се пораждат от концепцията за чистия маркетинг, поради редица нейни, при това - доста забележими недостатъци.

Предпоставки за възникване на социално етичен маркетинг.

Като такива веднага можем да посочим влошаване качествата на околната среда, недостатъка на природни ресурси, значителния прираст на населението, повсеместната инфлация, неглежираното състояние в сферата на административно обществените услуги и редица др. В противовес на тези проблеми, концепцията за социално етичен маркетинг изисква да се проучват, удовлетворяват и обслужват потребностите на потребителите, но като се действа с отчитане на дългосрочните потребности на обществото.

Важно е и бъдещето.

Т.е. важно е не само днес да се нахраним и облечем, но и нашите деца след 20 или 50 години също да могат да го правят, като по този начин да се решава своевременно конфликта между всеобхватното удовлетворяване на текущите ни потребности, за сметка на създаване на сериозни проблеми за бъдещите поколения. Чрез социално етичния маркетинг можем да поставим началото на разрешаване на подобни проблеми.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: