Какво е одит и одиторска проверка?

Проверка на счетоводната отчетност.

Одит или одиторска проверка е независима проверка на счетоводната отчетност, вършена в една фирма, с цел да се изрази мнение за нейната достоверност. Одита се прави от специално подготвени и лицензирани за целта одитори - експерт счетоводители.

Одит.

Думата “одит” (от англ. audit) в превод от латински език означава “слушане” и изразява форма на финансов контрол за дейността на едно предприятие или организация във вид на ревизия за счетоводната отчетност, която се възлага, по задължение от закона, от самия проверяван.

Одиторска проверка.

Одиторска проверка се използва в световната практика не само за счетоводна проверка и ревизии, но работата, според различни изисквания и критерии, може да обхване и становище относно законността на определени ръководни решения или на тяхната целесъобразност, съгласно основни учредителни документи на възложителя - устав, дружествен договор, правилник и др.

Провеждане на одити.

В по-широк смисъл, под одити може да се разбира всяка изпълнявана от независим(и) експерт(и) проверка за някакво явление или дейност, от някого, в някаква област - екология, енергетика, опазване на околната среда, бизнес, обществени поръчки, финансова дейност и др. Затова одита най-общо можем да го характеризираме като проверка от доверени в съответната област експерти - одитори.

В тази връзка, одита и одиторските проверки могат да бъдат

  • оперативни, 
  • операционни, 
  • технически, 
  • годишни, 
  • планирани, 
  • извънредни, 
  • екологични, 
  • счетоводни, 
  • финансови 
и редица други одити. Някои видове одиторски проверки са близки по значение на сертификацията или се извършват като подготовка за нея.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: