Структура на счетоводните сметки

Счетоводни сметки.

Счетоводната сметка е средство за отразяване на началното състояние, измененията, настъпили през отчетния период, и крайното състояние на отчитания обект, което определя основната й структура. Счетоводната сметка се открива за всеки един обект, т.е. за всяко стопанско средство или за всеки източник се открива отделна, самостоятелна сметка.

Тя представлява таблица, в която се отразяват измененията, настъпили в обекта. Има две страни- лява и дясна. Лявата страна се нарича дебит (дължи, има да дава), а дясната кредит (вярва, има да взема). Когато измененията на обекта се отразяват в дебитната й страна, се казва, че сметката се дебитера, а когато това става в в дясната й кредитна страна- сметката се кредитира.

Всяка сметка се състои от няколко елемента:

Откриване на счетоводна сметка (начално салдо), 

взема се от началният счетоводен баланс. Откриването на тази сметка се извършва със стойностните размери на измененията по стопанските операции, които се записват в дебита или кредита на сметката, в зависимост от характера на изменението.

Дебитният и кредитният оборот са измененията 

(увеличение или намаление) в стойностния размер на отчитания обект в резултат на осъществяваната от предприятието дейност. Тяхното записване по дебитната или кредитна страна се нарича завеждане на счетоводна сметка.

Дебитният и кредитният сборове 

се установяват в края на отчетния период. Те включват съответния оборот и записването съгласно началния счетоводен баланс начално салдо.

Крайно салдо или крайният остатък 

е състоянието на обекта към момента на отчитане. То може да бъде дебитно или кредитно в зависимост от същността на обекта, за който е открита сметката. Когато се открива с начално салдо, крайното салдо винаги се записва в страната на сметката, по която се записват началното салдо. Според структурата им, крайното салдо по сметките са начални салда за следващия отчетен период въз основа на тях се съставя приключителния баланс в края на отчетния период.

Всеки обект със своя счетоводна сметка.

Счетоводни сметки се откриват за всички обекти на отчитане, които от своя страна могат да бъдат активни и пасивни. В зависимост от това, за какъв обект е открита сметката, съществуват определени различия при откриването, завеждането и приключването на счетоводните сметки. Сметките за активите (активни счетоводни сметки) се откриват, като началното им салдо, взето от октивната балансова статия, се записва винаги в дебита.

Водене на сметките.

Завеждането им се състои в последователното записване на стойностните размери на всички протекли стопански операции, като тези, които водят до увеличаване стойността на отчитания обект, се записват в дебита, а тези, които водят до неговото намаление- в кредита. Сумата на измененията представляват съответно дебитен и кредитен оборот. Те се записват в самостоятелен ред.Крайното салдо е разликата между дебитен и кредитен сбор. То може да бъде само дебитно, тъй като не може кредитният сбор да бъде по- голям от дебитния.

Приключване на активните сметки.

Активните сметки се приключват, като в кредита се записва салдо за уравнение, равно по стойност на крайното салдо. По този начин сборовете в дебитната и кредитната страна се изравняват и се записват на самостоятелен ред в двете противоположни страни на сметката. Подчертават се с две черти, което означава, че сметката е приключена. Ако сметката няма салдо, приключването и се състои в установяване на дебитния и кредитен сбор, които са равни. Подчертават се с две успоредни черти. Ако е необходимо след приключването на сметката отчитането на сметката, се открива нова сметка.

Пасивни и активни сметки.

Откриването, завеждането и приключването на сметките за пасивните се различават активните счетоводни сметки. Началните салда на пасивните сметки се записват винаги в кредита. Всички увеличения на стойностния размер на обекта, настъпили в резултат на стопанските операции, се записват също в кредита, а намаленията- в дебита. Следователно, записванията по пасивните счетоводни сметки противоположни на записванията по активните сметки.

Актив и пасив.

Двата вида сметки отразяват двете противоположни страни на едно и също нещо- имуществото на предприятието като съвкупност от стопанските средства в актива и техните източници в пасива. Установяват се дебитни и кредитни обороти, чиито суми се записват на отделен ред. В края на отчетния период се изчисляват дебитни и кредитни сборове. Кредитния сбор се образува чрез събиране на началното салдо и кредитния оборот, а размера на дебитния сбор се равнява на този на дебитния оборот.

Разлика между кредитния и дебитния сбор.

Разликата между кредитния и дебитния сбор образува крайното салдо. То може да бъде само кредитно, тъй като няма как дебитния сбор да бъде по- голям от кредитния. Възможно е сметката да бъде изравнена, ако дебитния сбор е равен на кредитния. При приключване на пасивните счетоводни сметки салдото за уравнение се записва в дебита, т.е. в по- малката страна на сметката, по този начин дебитния и кредитния сбор се изравняват, като по този начин структурата им е завършена.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: