Стратегическо управление на бизнес и фирма (Strategic Management)

Избор на комплексна стратегия

Има редица възможни действия, които подготвят финализиращата, заключителна фаза във формирането на сегмененационна пазарна политика на фирмата и нейните позиции в стратегическото управление (Strategic Management), които ще обединят всички звена на фирмата. Сегментационната политика подготвя почвата за разработването на маркетинговия комплекс.

Техниките и критериите за сегментационната политика на фирмата отразяват нейния характер и се вместват в техниките на маркетинговите изследвания на пазара и измененията в пазарната ситуация. Важно е да се знае, че ако обективния процес на сегментация протича независима от действията на фирмата и отразяват преценката на потребителите за качествата на продукта, то комплексната стратегия се постига със системни усилия за привличането на нови клиенти.

Стратегията като част от комплексен план за управление.

Стратегията в дадена област на живота е комплексен план за управление, който укрепва положението на организацията на пазара и има за цел да : 
 1. удовлетворява потребителите,
 2. осигурява успешна конкуренция и
 3. обезпечи достигнето на глобалните цели на организацията,
т.е. стратегията означава избор на пътища за развитие на организацията, избор на пазари, на методи за конкуренция и за водене на дейността.

Делови модел на фирма и на бизнес.

Тясно свързано със стратегията е понятието делови модел – това е начина на получаване на полза от дейността на организацията. Деловия модел е по-тясно понятие от стратегията. Стратегията определя методите на конкуренция и воденето на дейността на организацията, а деловия модел на основата на показателите за ползи и разходи осигурява жизнеспособността на организацията.

Бизнес модел.

Ако вземем за пример Microsoft и Linux   от сферата на бизнеса (тогава вече говорим за бизнес модел):

По бизнес модела на Microsoft:

 1. разработка на кодове от високоплатени специалисти, акции, търговска тайна и др.;
 2. продава копия на software на относително невисока цена (70-100$)
 3. осигурява безплатна поддръжка

По бизнес модела на Linux (алтернатива на Microsoft)

 1. free software (download)
 2. разрешава всякакви промени в software
 3. има щатни сътрудници, оказващи техническа помощ чрез заплащане

Бизнес стратегия

The image “http://www.activestrategy.com/images/Strategy_Execution.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.Формулирането на бизнес стратегия има за цел решаването на съвкупността от проблеми, с които се сблъсква даден бизнес, непосредствено след своето възникване, могат да бъдат разделени най общо на
 • стратегически, 
 • тактически,
 • оперативни.
Оперативните задачи застават на преден план, веднага след устанавяване статуса на бизнеса, в хода на непосредственото му взаимодействие с неговите
 • контрагенти, 
 • клиенти и 
 • конкуренти. 
За правилната оценка на възникналата ситуация и избора на най-добрите форми на оперативно поведение, учеридителите на бизнеса, а в последствие и неговите мениджъри, са длъжни да се ръководят от своята основна стратегическа насока, а така също и от обусловените от нейното съдържание дейностти на по-долното тактическо ниво.
  

Перспективи за успех на бизнеса.

Успехът на бизнеса, особено в началния етап на развитие, зависи от това до каква степен неговите  стратегически задачи са развити и представени и в неговиата тактика, а тактическите задачи – в конкретните модели на оперативно поведение. Краткосрочните делови перспективи формират основата за оперативните и тактически задачи. Към тяхното решаване учередителите на бизнеса пристъпват , набелязвайки стратегията и перспективите за дългосрочно развитие.

Разработване на ситуационни задачи.

След това, изхождайки от съдържанието на оперативните задачи, бизнесът пристъпва към разработване, прогнозиране и моделиране на ситуационните задачи, т.е. започва определянето на съдържанието и алгоритмите на своето собствено поведение в процеса на взаимодействие с конкретни
 • клиенти, 
 • контрегенти и 
 • конкуренти. 
Като правило тези задачи произтичат от необходимостта за обезпечаване на
 • организационните, 
 • юридически и 
 • финансови 
основи за пълноценнното функциониране на предприемаческата фирма. Всяка стопанска единица е обречена на фалит, ако няма  и не следва една ясна и реалистична стратегия. Бизнес стратегията се разработва на основата на прогнозите за потребителско търсене и други специфични изисквания на пазара за период от няколко години.

Стратегически план за развитие.

Всъщност по отношение на продължителността на периода в бъдеще няма единно мнение. Някои препоръчват продължителност на стратегическия план две, други – пет, дори и повече години. Всяко стратегическо решение съдържа в себе си определена доза неопределеност и риск. При риска боравим с вероятности. Стратегическите решения винаги изискват ходът на събитията да се разглежда за относително дълъг бъдещ  период, а всяко бъдеще по същество е малко или повече неопределено.

Обвързване на стратегията с ресурси.

Бизнес стратегията е обвързана с вътрешните възможности на фирмата и с нейните собствени основни потоци ресурси на:
 • оборудването, 
 • материално-енергийните ресурси, 
 • финансовите ресурси и 
 • персонал.

Стратегически задачи.

Наборът от основните компоненти трябва да позволява да се обхванат и решават най-важните стратегически задачи, от които ще се определи ефективното бъдещо развитие. Тук се включват:
 • - основна стратегическа цел на бизнеса;
 • - силни и слаби страни и необходимите управленски действия, които трябва да се предприемат за увеличеване броя и силата на силните страни и намаляване и (ликвидиране) на слабите страни;
 • - конкурентноспособност, конкурентна борба и побеждаване в нея; постигане на синергичен ефект, т.е. осигуряване на по-голям ефект на фирмено равнище от сумата на  ефектите, получавани от елементите на системата;
 • - ресурсоосигуреност при определени приоритети на разпределението на четирите основни потока ресурси и осигуряване на най-правилното им използване;
 • - организационно-структурно усъвършенстване с оглед адаптиране на организационната структура на управление;
 • - фирмената политика по основните направления на системата за управление на персонала.

Класифициране на стратегиите.

Стратегиите могат да се класифицират по няколко критерия, но един от тях е най-значим – според равнището на управление. От тази гледна точка различаваме следните стратегии:
 • Корпоративна (фирмена) стратегия, формулираща общите въпроси за цялата организация, която е и средство за нейно интегриране
 • Бизнес (конкурентна) стратегия – необходима, ако организацията развива няколко относително автономни бизнеса и затова работи на различни пазари. Ти придават облик и описват как ще работят подразделенията, а от друга страна, трябва да бъдат съвместими с главната корпоративна насока.
 • Функционалната стратегия се отнася за всяка отделна област  
 1. - финанси, 
 2. - човешки ресурси, 
 3. - технологии, 
 4. - доставки, 
 5. - производство, 
 6. - маркетинг, 
 7. - дистрибуция, 
 8. - продажби, 
 9. - сервиз след продажбата, 
 10. - административна дейност.

Функционални стратегии.

Всяка от функционалните стратегии съдейства чрез своите средства и възможности за реализацията на корпоративната стратегия. Помежду си те трябва да бъдат съвместими и непротиворечиви, за да спомогнат за постигане на стратегиите от по-горните нива, като при избора им се поставят няколко основни критерия:
 • Съвместимост – не трябва да съдържат взаимно изключващи се цели и политики;
 • Хармония -  трябва да представляват адаптивен отговор на околната среда и на съществените промени, които стават в нея; 
 • Напредък – трябва да осигуряват възможност да се създаде и/ или да се поддържа конкурентно предимство в избраната област на действие;
 • Изпълнимост – не трябва нито да пренатоварват наличните ресурси, нито да създават неразрешими проблеми.
Изборът на бизнес стратегия е само отправна точка в общия процес на разработване и осъществяване на стратегическия план.

Добро стратегическо управление.

Характеристики на доброто стратегическо управление (Strategic Management) на една организация е наличието на дългосрочна стратегия и нейното успешно прилагане. Aко една гениална стратегия не е подкрепена с организационни средства за внедряването й, това не може да доведе до добри резултати, както и блестящата реализация на посредствена стратегия.

Разработването на делова стратегията не е еднократен акт, защото тя е за напред и се основава на виждания как се развива средата. Когато станат някакви промени в околната среда, стратегията трябва да бъде адаптирана към тези промени. Стратегията постепенно се адаптира в зависимост от средата, в която функционира организацията.

Необходимо ли е стратегическо управление на фирмата?

Мнозинството от фирмите в развитите индустриални страни в една или друга степен използват набор от подходи, методи и форми на стратегическо управление. Стратегическото управление на фирмата е сложен, продължителен и ресурсопоглъщащ процес, който обаче в общия случай създава ефективно фирмено поведение по отношение на пазара и конкурентите. Възниква въпросът необходимо ли е стратегическото управление, като се отчитат високите изисквания към него и необходимостта от значителни за реализацията му ресурси?

Х. Минцберг.

Добре би било, ако се позовем на авторитет №1 в стратегическото управление на фирмата – Х. Минцберг.  Заключението, което прави Минцберг след след извеждане на множеството предимства и недостатъци, е, че предимствата на стратегическото управление преобладават над недостатъците му. Само при наличието на единна корпоративна стратегия и съответните и частни стратегии е възможно реализирането на динамично конкурентно поведение на фирмите в постоянно променящата се среда.

Фирмите са реални икономически субекти.

Превръщането на фирмите в реални икономически субекти логично води до потребността от прилагането на стратегически подходи и механизми. Само посредством едно задоволително предсказване на промените и разпределение на фирмените ресурси може да се постигне успех при наличието на динамизиращи се условия.

Стратегическо управление на фирма.

В мнозинството от случаите фирмите са загрижени повече за краткосрочното си оцеляване, а не за дълговременния си просперитет. Фирмите, бележещи макар и плахи опити в прилагането на прийомите на стратегическото управление (Strategic Management), се намират предимно в сферата на маркетинга и донякъде финансите.Важен признак за навлизането на СУ в пракитката на българските фирми е увеличаващият се брой на холдингите и холдинговите структури.

Естество на стратегическото управление.

Да се мисли стратегически означава съзнателно и умишлено да се формулира желаната насока на развитие. Следователно стратегическото управление (Strategic Management) е процес, чрез който организацията и нейните мениджъри определят:
 • - на къде вървят в средносрочна и дългосрочна перспектива-стртегическото намерение
 • - как ще стигнат до там-стратегическото или дългосрочно планиране, намерило израз в общия план на фирмата
 • - как ще гарантират, че ще стигнат именно там, накъдето са тръгнали-ориентацията на организацията и нейните отдели към непрекъснатото движение по посока на стратегическия план.

Ползата от възприемането на стратегически подход към управлението

 • - организацията като цяло и отделните мениджъри, работници и служители имат чувството за насоченост на дейността
 • - възприетата по-дългосрочна перспектива избягва затъването в дребните ежедневни проблеми
 • - управленският процес става по-организиран в ясните рамки на стратегическия план
 • - организацията укрепва своята целенасоченост по отношение на установените цели, които в идеалния случай трябва да са обсъдени и съгласувани с ключовите фигури
 • - създава се основа за определяне на задачите, ключовите фактори за успеха и критериите за извършената работа.

Концепция за управление на бизнеса.

Стратегическото управление се занимава както с целта, така и със средствата. Целта е състоянието на обекта след няколко години. Средствата показват как ще се реализира желаното състояние. Следователно стратегическото управление е свързано с въображението, със създаването и концептуализирането на идеи за работа на организацията. Но то е в същото време и емпирично, защото се вземат практически решения за конкретни действия.
Вниманието се насочва главно към разкриване на мисията и стратегията на организацията, но не се пренебрегват и необходимите за целта ресурси.

Никога не бива да се забравя, че стратегията е средство за създаване на стойности. Стратегически мислещите мениджъри имат комплексен и перспективен поглед върху посоките на дейност. Освен това те осъзнават отговорността си за планирането и разпределението на ресурсите с оглед на съществуващите възможности за изпълнение на стратегията и управлението на тези възможности за влагане на максимална стойност в резултатите на фирмата.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: