Сметкоплан на бюджетните предприятия

Методическо единство чрез сметкоплан.

Сметкопланът създава условия за методическо единство при прилагане на счетоводството в бюджетните предприятия, като част от изгражданата у нас Информационна система за финансово управление на публичния сектор. Сметкопланът на бюджетните предприятия е приет с писмо БДС 07 от 09.02.2001 год. на министъра на финансите, в съответствие с чл. 44 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 год.

Сметкоплан на бюджетните предприятия.

Сметкопланът на бюджетните предприятия следва структурата и общите принципи на действащия до 31.12.2001 год. Национален сметкоплан, но има и съществени разлики от него. При изграждане на сметкоплана са заложени концепциите и счетоводната рамка на методическите указания, които финансовата администрация приема за отчетността на публичния сектор, както и системата на националните сметки на ООн и на Европейската система на национални сметки.

Общи принципи на сметкоплана.

В сметкоплана на бюджетните предприятия са заложени общите принципи постановки за счетоводно отчитане, включени в новия Закон за счетоводството (текущо ночисляване, предимство на съдържанието пред формата, документална обосновеност). При прилагането му се запазва приложимостта на единната бюджетна класификация, съобразно с законовата регламентация.

Отчитане на активите, пасивите, приходите и разходите.

Сметкопланите на бюджетните предприятия се прилага за отчитане на активите, пасивите, приходите и разходите на централния бюджет, бюджетите на държавните органи, бюджета на съдебната власт като система, общините, държавното обществено осигоряване, системата на Националната здравноосигорителна каса, държавните висши училища, БНТ, БНР, БАН, извънбюджетните сметки и фондове.

Обща характеристика на сметкоплана

Като обща характеристика на сметкоплана на бюджетните предприятия трябва да се отбележи:

І. Структурата на сметкоплана е изградена от четири нива:

  • раздели с едноцифрен код;
  • групи с двуцифрен код;
  • подгрупи с трицифрен код;
  • синтетични счетоводни сметки с четирицифрен код.

ІІ.Класификация на сметките е представена в осем раздела:

  • пет раздела са предназначениза за балансовите позиции- активи, пасиви и собствен капитал;
  • два раздела по един за приходите и разходите;
  • един раздел съдържа задбалансови позиции.

ІІІ. Бюджетните предприятия могат да прилагат само включените в сметкоплана синтетични сметки. 

Те нямат право да създават нови синтетични сметки на мястото на двободните шифри.

ІV. Бюджетните предприятия могат да откриват към четирицифрените сметки подсметки 

за аналитично отчитане, съобразно нуждите за отчетност и за управленски контрол и анализ.

V. В сметкоплана на бюджетните предприятия има групи, 

раздели и синтетични сметки от съвсем нов вид и с ново съдържание, това значително разширява приложното поле на счетоводното отчитане.

VІ. Съществуват различия между сметкоплана на бюджетните предприятия от Националния сметкоплан:

  • липсата на характеристики на синтетичните сметки, групите и разделите;
  • всички финансови активи са обособени само в един раздел, пети ( няма разделение в два раздела за дълготрайни и за краткотрайни финансови активи;
  • сметките за приходите и разходите са влючени в четвърти раздел, вместо в седми и шести, както е в Националния сметкоплан.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: