Рентабилност.

Понятие за рентабилност.

Рентабилност като понятие произхожда от немски език “rentabel”, което означава доходен, печеливш и е показател за икономическа ефективност на производството или предприемаческата дейност като цяло, с множество разновидности за осъществяване на различни видове икономически анализи и на различни нива във фирмената йерархия и бизнеса.

Формула за рентабилност.

Най-общо, това е отношението на приходи към разходи или себестойност на продукцията. Или ако трябва да го изразим с формула, то изглежда така:
R = P / Ra
Където
  • R - е рентабилността,
  • P - е печалбата,
  • Ra - са разходите или себестойност на продукцията, формиращи печалбата.
Което означава отношението на приходите на предприятието към разходите за производство и реализацията на съответната продукция. Желателно е този показател винаги да остава по-голям от единица. А ако е по-малък от единица, това е предупреждение за задаващи се проблеми.

Комплексен показател за използваемост.

Рентабилността е комплексен показател за използване на материалните, трудовите и паричните ресурси и природните богатства, с които разполага фирмата и показва нейното състояние, при което приходите от реализация на предлаганите стоки или услуги покриват разходите за тяхното производство или доставка. Или казано по-професионално, това е нормата на печалба в доходите.

Видове рентабилности.

Рентабилностите биват различни видове, според това на какво ниво правим икономическия анализ. Те могат да бъдат свързани с активите, с капитала, с продажбите или с други фактори в производството, но винаги показват ефективността от използването на съответния аспект в реализацията на бизнеса.

Като се сравняват различните рентабилности, може да се прави анализ и да се вадят заключения за ефективността и тесните места в организацията на всеки бизнес. А когато се говори за рентабилност на бизнеса, в което влиза както производството, така и реализацията, то в случая се подразбират сметките за ефективност и доходност на дейността като цяло.

Откупваемост на използваните средства.

Ако се говори за Commodity Rentabilität, то това са сметките по отношение на получаваната печалба към сумата на разходите за производството на дадената стока (себестойността). В този случай може да се пресмятат и различни видове откупваемост на използваните средства.

Производствени разходи.

В производствените разходи могат да влизат изразходваните парични активи за придобиване на оборудване, разходите за техническо обслужване и ремонти, амортизационните разноски, всички разноски за разплащане с наетия персонал за обслужване на съответното оборудване или цех, като в това влизат не само заплатите, но и всички осигуровки, застраховки, социални доплащания, болнични и т.н.

Сравнителни варианти за възвръщаемост и откупваемост.

Затова при избора на финансиране за една или друга сфера на дейност на дадена фирма, предприемача винаги трябва да прави сравнителни варианти пресмятайки всички възможни разходи и главно - тяхната възвръщаемост, отчитайки показателите за рентабилност. Защото може да се окаже, че при едни и същи разходи, в зависимост от това къде са направени, може да се окаже, че тяхната откупваемост се различава в пъти.

Развитие на рентабилни дейности.

Затова трябва да се залага на развитието на такава дейност, където предполагаемия показател за рентабилност е най-висок, а евентуалните рискове от получаването на загуби са най-малки. В тези случаи е и най-вероятно да се осигури и то с голям успех, странично финансиране на фирмата с голяма вероятност за бърза възвръщаемост.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: