Маркетинг микс (Marketing mix).

Използване на маркетинг в развитото пазарно стопанство.

Опитът на страните с развито пазарно стопанство има голямо значение за започналото преустройство на нашата икономика, а маркетинга е съществена част от дейността на фирмите в тези страни, в т.ч. и използването на маркетинг микс.  През последните години като резултат от
 • промените в българската икономика,
 • силната конкуренция,
 • изменението на потребителските нужди,
 • завишените изисквания към стоките,
 • развитието на технологиите и
 • отварянето на страната ни към световните пазари,
коренно променят околната среда и обкръжението на организациите и изграждат ориентиран към потребителите пазар.

Аспекти на маркетинг микса.

Българските фирми осъзнават необходимостта от овладяване на фундаменталните знания, свързани с маркетинговия подход в управлението и прилагането му в реалната им дейност. Затова е необходимо по-конкретно изясняване за основните аспекти на маркетинг-микса като средство за въздействие върху пазара. Развитието на икономиката все повече утвърждава и налага водещата роля на маркетинга в управлението на фирмите.

В момента на пазара на потребителски стоки предлагането е по-голямо от търсенето, изискванията на потребителите растат непрекъснато, а лоялността им към отделните фирми намалява. Ето защо сега водеща фигура на пазара е потребителят, за спечелването на когото фирмата трябва да си изгради образ и стратегия, които да го отличават от конкурентите.
   

Маркетингова стратегия.

Маркетинговата стратегия се привежда в действие с набор от средства и методи - с т.нар. маркетинг микс, съчетаващ посочените вече традиционни инструменти на маркетинга. Приложението на маркетинговия микс в пазарната действителност предполага особено внимание към първият му елемент - продуктът. Решенията относно управлението на
 • продукта,
 • търговската марка,
 • опаковката и маркировката,
са много важни и могат да бъдат решаващи за успеха на цялостната маркетингова стратегия на фирмата.
   

Ценови решения.

За да предостави удовлетворяващ маркетингов микс, организацията трябва да вземе под внимание и цената на продукта, най-малкото защото тя трябва да бъде приемлива за потребителите. Освен това ценовите решения могат да окажат многобройни влияния върху останалите елементи на микса.

Дистрибуционна политика.

Важно място в маркетинг-микса заема и дистрибуционната политика на фирмата, от която зависи потребителят да се сдобие с продукта, който му е необходим в желаното от него време, място и размер.

Комуникационна политика.

Последният, но не и по важност елемент са комуникациите. Използването и подходящото съчетаване на дейностите по
 • рекламата,
 • връзките с обществеността,
 • личните продажби и
 • насърчаването на продажбите,
води до утвърждаване на имиджа на фирмата и нейните продукти и създават система за комуникации на организацията с нейните
 • клиенти, 
 • партньори, 
 • конкуренти и 
 • обществото като цяло.
По този начин се извлича максимална полза от използването на метода на маркетинговия микс, съобразно нуждите на пазарното стопанство - конкретния пазар и фирма, оперираща на него.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: