Приходи на фирма от собствен бизнес.

Приходи на фирмата.

http://www.relationship-economy.com/wp-content/uploads/2009/03/revenue-funnel.jpgПо своята същност приходите на фирмата се всички парични постъпления, които тя получава от реализацията на произведената продукция. Очевидна е връзката между приходите и количеството на продадената продукция по определена цена. При различните пазарните структури, цената варира в съответствие с еластичността на пазарното търсене на продукта, предложено от фирмата. Но принципа на приходната фуния е разположен в друго пространство на пазарната стратегия. Ето един примерен модел за проходна фуния.
  

Пазарни цени.

В зависимост от характера на пазара, цените на всяка продадена единица могат да бъдат както едни и същи, така и да се различават. При което: по-малки количества да се продават на по-висока цена, а по-големи на по-ниска. Ето защо при анализа на приходите на фирмата в икономическата теория и практика се използват 3 техни разновидности и това са: общ приход TR, среден приход AR, пределен приход MR.

Общ приход.

Общия проход TR наречен още съвкупен, представлява общата сума на постъпленията от продажбите на фирмената продукция за определен период от време. Той се определя от количеството продадена продукция и цената на единица продукция. Зависимостта между тези величини може да бъде представена със следния израз:
TR = Q.P
За да се оцени какво влияние върху приходите на фирмата оказва изменението в количествената реализация на продукцията се използват показателите за AR /среден/ и MR /пределен/ приход.

Среден приход.

Средния приход АR или прихода от единица продукция се определя като отношение на TR към количествената реализация на продукцията. Изразява се:
AR = TR / Q
Очевидно е, че АR е равен на продажната цена (AR = Q.P / Q = P).. Той отразява еластичността на търсенето на продукцията на фирмата.

Пределен приход.

Пределния приход МR е допълнителен приход, с който се увеличават TR при продажбата на всяка следваща, допълнителна единица продукция. Той се определя от съотношението между прираста на ΔTR и прираста на количеството продадена продукция ΔQ. Може да се представи с израза:
МR= ΔTR. / ΔQ
МR е важен критерий за оптимизиране на предлагането на фирмата. МR е величината, с която се измерва динамиката на TR при нарастване обема на производството. Това са основните видове приходи, с които фирмата разполага при развитието на собствен бизнес.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: