Какво е кредитна линия за бизнеса?

Кредитна линия за бизнеса.

Кредитна линия за бизнеса е договорно оформено разрешение за кредитополучателя нееднократно да се ползва от паричните средства на кредит от кредитодателя в рамките на определен в договора кредитен лимит.

Банкова бизнес услуга.

Кредитната линия е полезна за всеки бизнес услуга, която банките предоставят на свои постоянни и проверени клиенти, позволяваща им да вземат или да добавят още към вече взети пари, като лихва се начислява само върху заетите пари, а не върху целия размер на заделения лимит.

Кредитен паричен лимит.

Така кредитната линия е кредитна банкова услуга, при която банката издава задължение за клиента си, което се оформя юридически и съгласно която на клиента се разрешава в рамките на договорения паричен лимит или таван и в рамките на определен срок, да се възползва от гъвкава форма на заемане на пари.

Сума на разположение за текущи нужди.

Това се прави съобразно текущите нужди на ползвателя и в случаите когато не му е необходима цялата сума на разположение. По този начин клиента си спестява плащането на излишни лихви върху размера на неизползваната в един или в друг момент сума, а плаща само за реално заетата част от кредитната линия.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Концепция за социално етичен маркетинг.

Социално етичен маркетинг.

Концепцията за социално етичен маркетинг изисква от фирмите като първа своя задача да установяват нуждите, потребностите и интересите на своите целеви клиенти. А вече като втора стъпка, според постигнато описание на целевите пазари, да се търсят, намират и предлагат решения за постигане на желаната удовлетвореност на потребителите с възможно най-ефективни и продуктивни начини.

Формулирана мисия.

И вече като трета стъпка, да се изпреварва конкуренцията в така формулираната мисия, като в същото време се запазва и подобрява благополучието на потребителя и обществото като цяло. Концепцията за социално етичен маркетинг възниква и се утвърждава поради съмненията, които се пораждат от концепцията за чистия маркетинг, поради редица нейни, при това - доста забележими недостатъци.

Предпоставки за възникване на социално етичен маркетинг.

Като такива веднага можем да посочим влошаване качествата на околната среда, недостатъка на природни ресурси, значителния прираст на населението, повсеместната инфлация, неглежираното състояние в сферата на административно обществените услуги и редица др. В противовес на тези проблеми, концепцията за социално етичен маркетинг изисква да се проучват, удовлетворяват и обслужват потребностите на потребителите, но като се действа с отчитане на дългосрочните потребности на обществото.

Важно е и бъдещето.

Т.е. важно е не само днес да се нахраним и облечем, но и нашите деца след 20 или 50 години също да могат да го правят, като по този начин да се решава своевременно конфликта между всеобхватното удовлетворяване на текущите ни потребности, за сметка на създаване на сериозни проблеми за бъдещите поколения. Чрез социално етичния маркетинг можем да поставим началото на разрешаване на подобни проблеми.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Какво е одит и одиторска проверка?

Проверка на счетоводната отчетност.

Одит или одиторска проверка е независима проверка на счетоводната отчетност, вършена в една фирма, с цел да се изрази мнение за нейната достоверност. Одита се прави от специално подготвени и лицензирани за целта одитори - експерт счетоводители.

Одит.

Думата “одит” (от англ. audit) в превод от латински език означава “слушане” и изразява форма на финансов контрол за дейността на едно предприятие или организация във вид на ревизия за счетоводната отчетност, която се възлага, по задължение от закона, от самия проверяван.

Одиторска проверка.

Одиторска проверка се използва в световната практика не само за счетоводна проверка и ревизии, но работата, според различни изисквания и критерии, може да обхване и становище относно законността на определени ръководни решения или на тяхната целесъобразност, съгласно основни учредителни документи на възложителя - устав, дружествен договор, правилник и др.

Провеждане на одити.

В по-широк смисъл, под одити може да се разбира всяка изпълнявана от независим(и) експерт(и) проверка за някакво явление или дейност, от някого, в някаква област - екология, енергетика, опазване на околната среда, бизнес, обществени поръчки, финансова дейност и др. Затова одита най-общо можем да го характеризираме като проверка от доверени в съответната област експерти - одитори.

В тази връзка, одита и одиторските проверки могат да бъдат

 • оперативни, 
 • операционни, 
 • технически, 
 • годишни, 
 • планирани, 
 • извънредни, 
 • екологични, 
 • счетоводни, 
 • финансови 
и редица други одити. Някои видове одиторски проверки са близки по значение на сертификацията или се извършват като подготовка за нея.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Офшор (offshore).

Какво означава офшор?

Офшор е понятие, идващо от английски език - offshore с буквално значение “зад брега”, “зад граница” и се използва в ежедневната реч с две основни значения:

1) Офшорна зона,

 което е обикновено малка държава или част от държава, в пределите на която, за чуждестранните фирми (нерезиденти за държавата), се определя по-особен юридически и финансов режим за регистрация и осъществяване на дейност.

2) Офшорна фирма, 

което е регистрирана в офшорната зона компания, която се ползва от специално, привелигировано данъчно облагане, което обикновено се отнася до фирми, които не осъществяват дейност на територията на страната, в която са регистрирани.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Факторинг в бизнеса.

Факторинг като бизнес услуга.

Факторинг е комплексна бизнес услуга, която банка или факторингова компания, встъпващи в ролята на финансов агент, предоставят на фирми, които работят със своите клиенти в условията на отсрочено плащане. Услугите по факторинга включват не само предоставяне на доставчика и получаване от купувача на парични средства, съобразно условията на сделката помежду им, но и осъществяване на контрол относно задълженията на получателя на доставките.

Напомняне на дебитора.

В т.ч. влизат напомнянето на дебитора за настъпването на падежа за плащанията, сравняване на данните по разплащанията с дебитора, предоставяне на доставчика на информация за текущото състояние на дебиторската задлъжнялост, водене на архив по историята на отношенията и текущите операции. Факторинговите услуги включват анализ на събраните към даден момент данни и уточняване на рисковете от евентуално забавяне или неплащане, като възоснова на това се предприемат превантивни мерки за обезпечаване условията по договора.

Факторинг и финансиране на бизнеса.

Факторингът се явява вид финансиране от банката на доставките на определени стоки или извършването на договорени услеги, осъществяване в общия случай при условията на отсрочено плащане. По този начин факторинга се явява финансово комисионна операция по преотстъпване на дебиторската задлъжнялост на факторинговата компания с цел:
 • -    да се гарантира пълното погасяване на дълга;
 • -    да се намалят разходите по воденето на сметките;
 • -    да се осигури незабавно получаване на по-голямата част от дълга;
 • -    да се предотвратят евентуални усложнения със събираемостта поради възможна конюнктура или по други причини.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Приходи на фирма от собствен бизнес.

Приходи на фирмата.

http://www.relationship-economy.com/wp-content/uploads/2009/03/revenue-funnel.jpgПо своята същност приходите на фирмата се всички парични постъпления, които тя получава от реализацията на произведената продукция. Очевидна е връзката между приходите и количеството на продадената продукция по определена цена. При различните пазарните структури, цената варира в съответствие с еластичността на пазарното търсене на продукта, предложено от фирмата. Но принципа на приходната фуния е разположен в друго пространство на пазарната стратегия. Ето един примерен модел за проходна фуния.
  

Пазарни цени.

В зависимост от характера на пазара, цените на всяка продадена единица могат да бъдат както едни и същи, така и да се различават. При което: по-малки количества да се продават на по-висока цена, а по-големи на по-ниска. Ето защо при анализа на приходите на фирмата в икономическата теория и практика се използват 3 техни разновидности и това са: общ приход TR, среден приход AR, пределен приход MR.

Общ приход.

Общия проход TR наречен още съвкупен, представлява общата сума на постъпленията от продажбите на фирмената продукция за определен период от време. Той се определя от количеството продадена продукция и цената на единица продукция. Зависимостта между тези величини може да бъде представена със следния израз:
TR = Q.P
За да се оцени какво влияние върху приходите на фирмата оказва изменението в количествената реализация на продукцията се използват показателите за AR /среден/ и MR /пределен/ приход.

Среден приход.

Средния приход АR или прихода от единица продукция се определя като отношение на TR към количествената реализация на продукцията. Изразява се:
AR = TR / Q
Очевидно е, че АR е равен на продажната цена (AR = Q.P / Q = P).. Той отразява еластичността на търсенето на продукцията на фирмата.

Пределен приход.

Пределния приход МR е допълнителен приход, с който се увеличават TR при продажбата на всяка следваща, допълнителна единица продукция. Той се определя от съотношението между прираста на ΔTR и прираста на количеството продадена продукция ΔQ. Може да се представи с израза:
МR= ΔTR. / ΔQ
МR е важен критерий за оптимизиране на предлагането на фирмата. МR е величината, с която се измерва динамиката на TR при нарастване обема на производството. Това са основните видове приходи, с които фирмата разполага при развитието на собствен бизнес.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Сметкоплан на бюджетните предприятия

Методическо единство чрез сметкоплан.

Сметкопланът създава условия за методическо единство при прилагане на счетоводството в бюджетните предприятия, като част от изгражданата у нас Информационна система за финансово управление на публичния сектор. Сметкопланът на бюджетните предприятия е приет с писмо БДС 07 от 09.02.2001 год. на министъра на финансите, в съответствие с чл. 44 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 год.

Сметкоплан на бюджетните предприятия.

Сметкопланът на бюджетните предприятия следва структурата и общите принципи на действащия до 31.12.2001 год. Национален сметкоплан, но има и съществени разлики от него. При изграждане на сметкоплана са заложени концепциите и счетоводната рамка на методическите указания, които финансовата администрация приема за отчетността на публичния сектор, както и системата на националните сметки на ООн и на Европейската система на национални сметки.

Общи принципи на сметкоплана.

В сметкоплана на бюджетните предприятия са заложени общите принципи постановки за счетоводно отчитане, включени в новия Закон за счетоводството (текущо ночисляване, предимство на съдържанието пред формата, документална обосновеност). При прилагането му се запазва приложимостта на единната бюджетна класификация, съобразно с законовата регламентация.

Отчитане на активите, пасивите, приходите и разходите.

Сметкопланите на бюджетните предприятия се прилага за отчитане на активите, пасивите, приходите и разходите на централния бюджет, бюджетите на държавните органи, бюджета на съдебната власт като система, общините, държавното обществено осигоряване, системата на Националната здравноосигорителна каса, държавните висши училища, БНТ, БНР, БАН, извънбюджетните сметки и фондове.

Обща характеристика на сметкоплана

Като обща характеристика на сметкоплана на бюджетните предприятия трябва да се отбележи:

І. Структурата на сметкоплана е изградена от четири нива:

 • раздели с едноцифрен код;
 • групи с двуцифрен код;
 • подгрупи с трицифрен код;
 • синтетични счетоводни сметки с четирицифрен код.

ІІ.Класификация на сметките е представена в осем раздела:

 • пет раздела са предназначениза за балансовите позиции- активи, пасиви и собствен капитал;
 • два раздела по един за приходите и разходите;
 • един раздел съдържа задбалансови позиции.

ІІІ. Бюджетните предприятия могат да прилагат само включените в сметкоплана синтетични сметки. 

Те нямат право да създават нови синтетични сметки на мястото на двободните шифри.

ІV. Бюджетните предприятия могат да откриват към четирицифрените сметки подсметки 

за аналитично отчитане, съобразно нуждите за отчетност и за управленски контрол и анализ.

V. В сметкоплана на бюджетните предприятия има групи, 

раздели и синтетични сметки от съвсем нов вид и с ново съдържание, това значително разширява приложното поле на счетоводното отчитане.

VІ. Съществуват различия между сметкоплана на бюджетните предприятия от Националния сметкоплан:

 • липсата на характеристики на синтетичните сметки, групите и разделите;
 • всички финансови активи са обособени само в един раздел, пети ( няма разделение в два раздела за дълготрайни и за краткотрайни финансови активи;
 • сметките за приходите и разходите са влючени в четвърти раздел, вместо в седми и шести, както е в Националния сметкоплан.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Технологични процеси в производството.

Същност на технологичните процеси в производството.

Технологичните процеси в производството представляват съвкупност от физико-химични или механични въздействия върху основните суровини, които се използват при преработването им, до получаването на необходимите продукти и изделия. В промишлеността те се основават на различни физични и физико-химични явления.

Потребности от промишлени изделия.

Обществените потребности от промишлени изделия и стоки за широко потребление с високи качествени експлоатационни показатели са определящи фактори за интензивното развитие на съвременното индустриално производство. Освен това развитието на производителните сили и производствените отношения в обществото е във връзка с равнището на промишлените стоки.

Необходимите предпоставки за развитието и усъвършенстването на промишлените технологии са:

 • повишаването на техническото равнище на производството,
 • комплексна механизация и автоматизация на производствените процеси,
 • прилагането на интернет и на автоматизираните системи на управление.
Производственият процес е съвкупност от взаимосвързани технологични и трудови процеси, провеждани пряко или косвено с предмета на труда, т.е. обработването на суровините, материалите, полуфабрикатите в готови изделия.

Към производствения процес се включват и дейностите по

 • получаване,
 • съхраняване и
 • трансформиране предметите на труда,
 • обслужването на работните места,
 • поддържането на машините и съоръженията,
 • контролирането на производствените процеси и др.
Технологичните процеси са част от производствените процеси, характеризиращи промишлените технологии, в резултат на чието провеждане се променя формата, строежът на кристалната решетка, физичните свойства или химичния състав, агрегатното състояние или мястото в пространството на предметите на труда.

Трудов процес.

Трудовият процес е човешка дейност, насочен към създаването на материални блага. С помощта на целенасочените трудови процеси, свързани с разход на физическа и умствена енергия, на практика се реализира ефективно управление и обслужване на технологичните процеси и се постигат техническите и икономическите производствени цели.

Производствен процес.

Всеки производствен процес, чрез който дадена система функционира нормално, е изграден от отделни технологични процеси. По своя характер технологичните процеси биват:
 • механични,
 • хидромеханични,
 • топлинни,
 • масообменни,
 • химични,
 • биохимични,
 • ядрени и
 • енергетични.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Маркетинг микс (Marketing mix).

Използване на маркетинг в развитото пазарно стопанство.

Опитът на страните с развито пазарно стопанство има голямо значение за започналото преустройство на нашата икономика, а маркетинга е съществена част от дейността на фирмите в тези страни, в т.ч. и използването на маркетинг микс.  През последните години като резултат от
 • промените в българската икономика,
 • силната конкуренция,
 • изменението на потребителските нужди,
 • завишените изисквания към стоките,
 • развитието на технологиите и
 • отварянето на страната ни към световните пазари,
коренно променят околната среда и обкръжението на организациите и изграждат ориентиран към потребителите пазар.

Аспекти на маркетинг микса.

Българските фирми осъзнават необходимостта от овладяване на фундаменталните знания, свързани с маркетинговия подход в управлението и прилагането му в реалната им дейност. Затова е необходимо по-конкретно изясняване за основните аспекти на маркетинг-микса като средство за въздействие върху пазара. Развитието на икономиката все повече утвърждава и налага водещата роля на маркетинга в управлението на фирмите.

В момента на пазара на потребителски стоки предлагането е по-голямо от търсенето, изискванията на потребителите растат непрекъснато, а лоялността им към отделните фирми намалява. Ето защо сега водеща фигура на пазара е потребителят, за спечелването на когото фирмата трябва да си изгради образ и стратегия, които да го отличават от конкурентите.
   

Маркетингова стратегия.

Маркетинговата стратегия се привежда в действие с набор от средства и методи - с т.нар. маркетинг микс, съчетаващ посочените вече традиционни инструменти на маркетинга. Приложението на маркетинговия микс в пазарната действителност предполага особено внимание към първият му елемент - продуктът. Решенията относно управлението на
 • продукта,
 • търговската марка,
 • опаковката и маркировката,
са много важни и могат да бъдат решаващи за успеха на цялостната маркетингова стратегия на фирмата.
   

Ценови решения.

За да предостави удовлетворяващ маркетингов микс, организацията трябва да вземе под внимание и цената на продукта, най-малкото защото тя трябва да бъде приемлива за потребителите. Освен това ценовите решения могат да окажат многобройни влияния върху останалите елементи на микса.

Дистрибуционна политика.

Важно място в маркетинг-микса заема и дистрибуционната политика на фирмата, от която зависи потребителят да се сдобие с продукта, който му е необходим в желаното от него време, място и размер.

Комуникационна политика.

Последният, но не и по важност елемент са комуникациите. Използването и подходящото съчетаване на дейностите по
 • рекламата,
 • връзките с обществеността,
 • личните продажби и
 • насърчаването на продажбите,
води до утвърждаване на имиджа на фирмата и нейните продукти и създават система за комуникации на организацията с нейните
 • клиенти, 
 • партньори, 
 • конкуренти и 
 • обществото като цяло.
По този начин се извлича максимална полза от използването на метода на маркетинговия микс, съобразно нуждите на пазарното стопанство - конкретния пазар и фирма, оперираща на него.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Рентабилност.

Понятие за рентабилност.

Рентабилност като понятие произхожда от немски език “rentabel”, което означава доходен, печеливш и е показател за икономическа ефективност на производството или предприемаческата дейност като цяло, с множество разновидности за осъществяване на различни видове икономически анализи и на различни нива във фирмената йерархия и бизнеса.

Формула за рентабилност.

Най-общо, това е отношението на приходи към разходи или себестойност на продукцията. Или ако трябва да го изразим с формула, то изглежда така:
R = P / Ra
Където
 • R - е рентабилността,
 • P - е печалбата,
 • Ra - са разходите или себестойност на продукцията, формиращи печалбата.
Което означава отношението на приходите на предприятието към разходите за производство и реализацията на съответната продукция. Желателно е този показател винаги да остава по-голям от единица. А ако е по-малък от единица, това е предупреждение за задаващи се проблеми.

Комплексен показател за използваемост.

Рентабилността е комплексен показател за използване на материалните, трудовите и паричните ресурси и природните богатства, с които разполага фирмата и показва нейното състояние, при което приходите от реализация на предлаганите стоки или услуги покриват разходите за тяхното производство или доставка. Или казано по-професионално, това е нормата на печалба в доходите.

Видове рентабилности.

Рентабилностите биват различни видове, според това на какво ниво правим икономическия анализ. Те могат да бъдат свързани с активите, с капитала, с продажбите или с други фактори в производството, но винаги показват ефективността от използването на съответния аспект в реализацията на бизнеса.

Като се сравняват различните рентабилности, може да се прави анализ и да се вадят заключения за ефективността и тесните места в организацията на всеки бизнес. А когато се говори за рентабилност на бизнеса, в което влиза както производството, така и реализацията, то в случая се подразбират сметките за ефективност и доходност на дейността като цяло.

Откупваемост на използваните средства.

Ако се говори за Commodity Rentabilität, то това са сметките по отношение на получаваната печалба към сумата на разходите за производството на дадената стока (себестойността). В този случай може да се пресмятат и различни видове откупваемост на използваните средства.

Производствени разходи.

В производствените разходи могат да влизат изразходваните парични активи за придобиване на оборудване, разходите за техническо обслужване и ремонти, амортизационните разноски, всички разноски за разплащане с наетия персонал за обслужване на съответното оборудване или цех, като в това влизат не само заплатите, но и всички осигуровки, застраховки, социални доплащания, болнични и т.н.

Сравнителни варианти за възвръщаемост и откупваемост.

Затова при избора на финансиране за една или друга сфера на дейност на дадена фирма, предприемача винаги трябва да прави сравнителни варианти пресмятайки всички възможни разходи и главно - тяхната възвръщаемост, отчитайки показателите за рентабилност. Защото може да се окаже, че при едни и същи разходи, в зависимост от това къде са направени, може да се окаже, че тяхната откупваемост се различава в пъти.

Развитие на рентабилни дейности.

Затова трябва да се залага на развитието на такава дейност, където предполагаемия показател за рентабилност е най-висок, а евентуалните рискове от получаването на загуби са най-малки. В тези случаи е и най-вероятно да се осигури и то с голям успех, странично финансиране на фирмата с голяма вероятност за бърза възвръщаемост.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Електронен бизнес вече и в България.

"Бизнесмените задават грешен въпрос, когато питат дали 
Интернет и Интранет ще променят техния бизнес. 
Правилният въпрос е в каква степен и колко скоро." 
Алан Дженкинс

Конкуренция между производители и дистрибутори.

Поради засилващата се конкуренция между производителите при дистрибуцията на стоки и услуги до потребителите и широкото разпространение на Интернет, електронната търговия е най – динамично развиващата се част от съвременната икономика през последните няколко години. Най – общо тя представлява извършване на бизнес сделки по електронен път, вместо чрез традиционното пряко (физическо) участие на страните. Като неотменима част от тези сделки присъстват и различните форми на разплащания между участниците – вече в електронен вид.

Електронна търговия в интернет.

Възможността да се търгува със стоки и услуги в Мрежата е сравнително нова – съществува едва от 1992 г., а масово навлиза след 1995 г. в САЩ, но все по-успешно набира популярност и по останалия свят. Електронната търговия все още е в ранния си период на развитие. Въпреки това, по Интернет вече могат да се поръчат и закупят всевъзможни стоки и услуги – от книги и музика (най-успешно продаваните за момента стоки) до пици (вече и у нас!), самолетни билети и туристически услуги. Въпреки, че може да звучи като научна фантастика, това вече е реална част от ежедневието в по-напредналите страни и най-вече САЩ.

Електронна търговия в Европа.

Европа се придвижва към дигиталната търговия с малко по-бавни темпове. Все още, сравнително по-малък брой от големите търговски фирми от стария континент предлагат възможност за електронна търговия. Но това се променя много бързо.

Електронни разплащания в България.

Като част от Европа, България също изостава от този процес. Електронни разплащания в Интернет са възможни у нас от началото на 2000 г., благодарение разработената от DATAMAX система ePay.bg . Въпреки че българското законодателство не е изяснило проблема за валидността на електронния подпис и малко банки са включени към момента в системата за електронни разплащания на ePay.bg, началото е поставено. Не са много сайтовете, предоставящи възможност за електронни разплащания, но даже и да се повече, този вид разплащания са все още непопулярни сред потребителите, така че нямат и клиентска база, нужна за процъфтяването им.

Навлизане на електронния бизнес в България.

Стоките и услугите, които могат да бъдат намерени в българското уеб пространство вече са много. Въпреки всички регулативни или психологически пречки, които стоят пред навлизането на този род търговия, той не може да бъде спрян. С времето той ще става все по-популярен в световен мащаб и в частност у нас. Разработват се и други системи за електронни разплащания (освен тази на ePay.bg), с което може би ще се ускори процесът на приемане на необходимите законови разпоредби от една страна и ще се създадат значително повече сайтове, предлагащи подобни възможности, от друга.

Нов тласък на икономиката.

Развитието на електронната търговия ще даде нов тласък на икономиката ни като цяло. Правилното разбиране и експлоатиране на възможностите, които Интернет дава за подобни инициативи, би могло да доведе до просперитет в тази област.

Основните предимства на електронния бизнес се свеждат до:

 • •    глобална достъпност и продажби – бизнес компаниите могат да увеличат броя на своите клиенти и дори да увеличат броя на предлаганите продукти;
 • •    по – добри бизнес контакти;
 • •    безплатни мостри;
 • •    намалени разходи – посредством динамично определяне на продажните цени;
 • •    проблеми с доставката – чрез Интернет намаляват и проблемите, свързани с транспортирането на продуктите;
 • •    време за достигане до пазара – намалява, успоредно с което се получава по – бърза реакция на променящите се изисквания на клиентите;
 • •    лоялност на клиентите – увеличена лоялност от страна на клиентите и по – качествени услуги, посредством по – лесен достъп до най-актуалната информация.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.
Налични издания по английски език - за българи: