Технологични процеси в производството.

Същност на технологичните процеси в производството.

Технологичните процеси в производството представляват съвкупност от физико-химични или механични въздействия върху основните суровини, които се използват при преработването им, до получаването на необходимите продукти и изделия. В промишлеността те се основават на различни физични и физико-химични явления.

Потребности от промишлени изделия.

Обществените потребности от промишлени изделия и стоки за широко потребление с високи качествени експлоатационни показатели са определящи фактори за интензивното развитие на съвременното индустриално производство. Освен това развитието на производителните сили и производствените отношения в обществото е във връзка с равнището на промишлените стоки.

Необходимите предпоставки за развитието и усъвършенстването на промишлените технологии са:

 • повишаването на техническото равнище на производството,
 • комплексна механизация и автоматизация на производствените процеси,
 • прилагането на интернет и на автоматизираните системи на управление.
Производственият процес е съвкупност от взаимосвързани технологични и трудови процеси, провеждани пряко или косвено с предмета на труда, т.е. обработването на суровините, материалите, полуфабрикатите в готови изделия.

Към производствения процес се включват и дейностите по

 • получаване,
 • съхраняване и
 • трансформиране предметите на труда,
 • обслужването на работните места,
 • поддържането на машините и съоръженията,
 • контролирането на производствените процеси и др.
Технологичните процеси са част от производствените процеси, характеризиращи промишлените технологии, в резултат на чието провеждане се променя формата, строежът на кристалната решетка, физичните свойства или химичния състав, агрегатното състояние или мястото в пространството на предметите на труда.

Трудов процес.

Трудовият процес е човешка дейност, насочен към създаването на материални блага. С помощта на целенасочените трудови процеси, свързани с разход на физическа и умствена енергия, на практика се реализира ефективно управление и обслужване на технологичните процеси и се постигат техническите и икономическите производствени цели.

Производствен процес.

Всеки производствен процес, чрез който дадена система функционира нормално, е изграден от отделни технологични процеси. По своя характер технологичните процеси биват:
 • механични,
 • хидромеханични,
 • топлинни,
 • масообменни,
 • химични,
 • биохимични,
 • ядрени и
 • енергетични.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: