Бизнес комуникации (Business Communications)

Комуникацията е неизменна част от нас, от нашето ежедневие.

И погледнато в по-широк план, ние обменяме не само информация, но и чувства, емоции, преживявания. Така ние общуваме почти непрекъснато и навсякъде. Но когато говорим за ролята на комуникацията в бизнес средите говорим за конкурентоспособността и професионализма в тази област.
 

Бизнес комуникация.

Бизнес комуникацията (Business Communications) е основно умение от което в значителна степен зависи успеха на всеки бизнес. Независимо дали е писмена или устна, комуникацията е проводникът, чрез който бизнеса говори на своите потребители. Една организация, която осъществява ясна съдържателна и подходяща за случая комуникация с клиентите и партньорите, обществеността, както и със служителите, има реални шансове да изгради добри основи за своето бъдеще.

Комуникационни умения във фирмата.

Комуникацията във фирмата е механизма, чрез който управлението на бизнеса направлява работещите и те от своя страна дават информация и обратна връзка, която е от изключителна важност за вземането на решения. Онова, което е важно за комуникацията на бизнес ниво, е приложимо и на индивидуално ниво. Комуникационните умения са съществен елемент на лидерството.

Добра комуникативност.

Макар малко от нас да могат да бъдат наречени „красноречиви оратори”, всички успешни водачи са ясни и целенасочени в своята комуникация, а това вдъхва увереност и доверие у хората. От добрата коминикативност в много случаи зависи бъдещето на една организация. Нужно изучаването на всички аспекти на бизнес комуникацията:
 • - цели;
 • - стратегии;
 • - основни принципи на деловите контакти;
 • - пречки в общуването;
 • - начини за ефективна комуникация;
 • - видове комуникация;
 • - форми на бизнес комуникацията;
Знанията за всички тези аспекти на бизнес комуникационният процес, използван в управлението на фирми,  дават възможност на всеки, който желае да бъде професионалист, да преразгледа поведението си и начините си на изразяване по време на общуването. Това би било сериозна крачка към успеха във всяко бизнес начинание.

Комуникационна политика на фирмата.

Комуникационната политика на фирмата (Business Communications) е цялостна система от мерки, прийоми, похвати и методи, чрез които информацията за стоките, услугите или продукцията на фирмата достига до нейния потребител.  Чрез комуникационната политика, всяко предприятие стимулира потребителското търсене чрез създаване и поддържане на благоприятна представа за фирмата и положително отношение към нейните постижения. Освен това, чрез  комуникационната политика, предприятията внасят яснота по отношение на своята дейност, по отношение на социалните аспекти на организацията, по отношение на примерите на благотворителност, спонсорство и пр.

Сложна система от комуникации.

Комуникационната политика представя не само продукцията, стоките или услугите на дадена организация, но и работодателската марка на самата организация, нейните постижения по отношение на управлението на персонала, иновационната и екологична политика и пр.
Съвременните фирми управляват сложна система от комуникации, в това число и електронни комуникации. Нещо повече, навлизането на електронни технологии от една страна улеснява комуникацията на фирмата, от друга страна, поставя нови изисквания по отношение на използвания инструментариум.

Комуникационната политика на фирмата обхваща няколко елемента: 

•    Посредством личния опит на гражданите и мненията, които обменят с познати и приятели за дадената компания;
•    Комуникация чрез посреднически организации;
•    Директна комуникация;
•    Посредством медиите.

Личен комуникативен опит.

Личният опит има голямо значение, защото е подкрепен от конкретен случаи, най-често съвпадащи с опита на други хора, с които се обменя информация. Ето защо,  значим алтернативен канал  на комуникация се оформя между самите граждани (слухове, личен опит). В този смисъл, споделеният между гражданите личен опит се превръща в първа по значимост инстанция, защото има преимуществото на конкретността – бива онагледяван с примери, звучащи убедително и често подкрепяни от личния опит на самия слушател.

Комуникация чрез посреднически организациии.

Когато е възможно и подходящо, може да се използва и комуникация чрез посреднически организации, с цел пренасяне на посланието до различни целеви публики в обществото. Подкрепата от посреднически организации може да приеме различни форми:
•    Консултации как най-точно да се стигне до целевите публики, представяни от посредническата организация;
•    Консултации по специфични информационни нужди на тези целеви публики и обратна връзка за техните нагласи и мнения;
•    Помощ при разпространението на информационни материали (дистрибуционен канал) или съвместна употреба на комуникационните канали (например съвместни събития);
•    Активно сътрудничество в подаването на информация към целевите групи (като подател на информацията), например защото посредническата организация е смятана за по-надежден източник и/или защото тези организации са по-близо (физически) до публиката.

Същност на процеса комуникация чрез словото в бизнеса

Първоначалното значение на думата Комуникация, имаща латински произход е:
 • - Съобщение, свръзка – най често чрез пътищата,
 • - Съобщаване, предаване на информационно известие,
 • - Кореспонденция – размяна на писмена информация по общ предмет на дейност между двете страни; съотговаряне.
Комуникацията е двустранен процес, в който източника и получателят на информацията, чрез словото, общуват помежду си, оценяват се взаимно и си въздействат. Комуникацията е процес за предаване на информация. Предаваната информация трябва да бъде разбираема за получателя.

Според формата на предаване на информацията комуникацията бива:

1. Устна – словесна комуникация

– делови, служебни разговори между партньори
- между ръководители и изпълнителски кадри;
- професионални и делови целенасочени разговори по телефона;
- конференции,
- представяне на нова продукция на нови произведения
- презентация, съпътствана с реклама

2. Писмена – бизнес кореспонденция,

тук изключителна роля има езиковата компетентност и правописната култура,  за да се създават документи с конкретно информационно съдържание.

3. Невербална комуникация

тя съпътства устната, словесна комуникация, изразява се чрез
- мимиките и жестовете на участниците в разговора;
- външния вид на разговарящия,
- дистанцията и позата по време на диалога,
- интонацията на речта.

Основни цели на словесната комуникация в бизнеса.

1. Обмяна на информация

и условия за извършване на съответните действия.

2. Въздействие върху поведението

и отношението на участниците в бизнеса в процеса на общуването под формата на
 • - оценяване,
 • - разпореждане,
 • - мотивиране,
 • - офириране,
 • - реклама.

3. Изразяване и изясняване на взаимоотношения:

 • - склюване на сделка,
 • - подписване на договор,
 • - реализиране на партньорство
 • - коректно сътрудничество в бизнеса.
Усъвършенстването на словесната комуникация (в устна или писмена форма) е важно условие за повишаване на ефективността от дейността на различните икономически и фирмени структури в бизнеса.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

17 коментара:

 1. Бизнес комуникация по време на криза.

  Бизнес комуникацията по време на криза се определя като съвкупност от социални връзки, в които е на лице съзнателно участие на включените в тях човешки индивиди или групи. Действително няма и не може да има социален живот, ако той не се изживява чрез съзнания, намиращи се в отношение помежду си. Бизнес комуникацията като социално явление се характеризира с някои уникални особености, които я отличават от другите социални явления. Следва да се посочи, че бизнескомуникативни действия се извършват по всяко време, но са със съществено значение по време на кризисни ситуации.

  Добре е да помислим какво трябва да подобрим в нашите бизнес комуникации по време на кризисна ситуация. Така различните видове комуникация могат да се използват в зависимост от особеностите на предаваната информация, на комуникиращите страни, на обективните възможности за използване на различни канали и т. н. Познаването на тяхното разнообразие е гаранция за адекватен подбор за всеки отделен случай.

  Конкретните случаи, които възникват в такава среда, се характеризират най-вече с очакваната съпротива от страна на работниците и синдикатите по отношение на съкращенията и промяната на дейността на бизнеса. Възможности за преодоляване на тази съпротива са чрез:
  - представяне на социален план за подпомагане на съкратените работници;
  - представяне на актуален финансов анализ по отношение на състоянието на бизнеса и неговите очаквания за бъдещи периоди.
  Все пак не бива да се остава с впечатление, че единствения начин за справяне с криза са съкращенията на работни места. Но от друга страна, допускането на такава ситуация в бизнеса, е критерий че тези работни места не са биле използвани по най-продуктивния и перспективен начин.

  ОтговорИзтриване
 2. Какво значи бизнес комуникация?
  Бизнес комуникация в буквален превод означава делово общуване. Под „бизнес-комуникации” обаче не се разбира съвкуп-ността от всички делови отношения с контрагенти, т.е. с кредитни и контролни институции, с партньорите, с клиентите, с онези, на които ние сме клиенти и др.под. Бизнес-комуникациите включват само деловото информационно-психологическо общуване и изключват деловото взаимодействие като превоз на стоки, плащания и др.под. В такъв случай в бизнес-комуникациите се включват управленските, производствените, финансовите, търговките, битовите и пр. Потоци от информация, свързани с функционирането на даден икономически и изобщо организационен субект, както и съпътстващото тези делови информационни потоци социалнопсихологическо влияние. Различните потоци от делови сведения засягат както различни сектори на деловите взаимодействия, така и различни етажи на едно и също делово взаимодействие.

  ОтговорИзтриване
 3. Съществуват различни типове организации в предвид развиваните дейности - управленските структури, а от там и вида на комуникациите в тях също са различни. Накратко само уточнявам, че съществува линейна и функционална структура на управление.

  ОтговорИзтриване
 4. За избор на вид управление ръководството на организацията се аргументира различно. При линейната структура на управление често има опасност от бюрократизиране и липса на възможност за координация (особено ако организацията е голяма и/или съществуват нейни клонове).

  ОтговорИзтриване
 5. Основният аргумент при избор на функционална структура на управление често е необходимостта от непретоварени комуникационни канали, а оттам и бързи комуникации. В условията на динамична икономическа обстановка и стремеж към пазарна икономика у нас за фирмите, според мен, за предпочитане е този вид организационно управление, т.к. вместо един управленските функции се изпълняват от няколко функционални ръководители; всички подчинени имат няколко функционални ръководителя; различните ръководители изпълняват и отговарят за различни функции; всеки функционален ръководител има пълните права на разпоредителство по въпроси влизащи в компетенцията на длъжността му; в рамките на определена функция се създават управленски звена.

  ОтговорИзтриване
 6. Обикновено в ролята на ръководител се явява Съветът на директорите (или Общото събрание) - наричани често мениджъри. Ролята на функционални ръководители изпълняват главният счетоводител; маркетинговият експерт, ръководителите на отдели и др. подобни (ако има необходимост от такъв в организацията). Отделните звена включват: счетоводен отдел, финансов отдел, каса, отдели по маркетинг, реклама, техническа поддръжка и др. подобни.

  ОтговорИзтриване
 7. По своята същност комуникацията представлява предаване на информацията от едно лице на друго. Бизнес комуникацията е в основата на успешния бизнес, като тя е основна функция, от която зависи успехът на всеки бизнес. При това, важна е не само комуникацията на бизнеса с клиентите и бизнес партньорите си, но също така вътрешно фирмената комуникация е от голямо значение.

  ОтговорИзтриване
 8. Бизнес комуникацията е механизмът, чрез който управлението направлява работещите и работещите от своя страна дават информация и обратна връзка, която е много важна за вземането на важни решения. Как би могъл мениджърът да вземе правилното решение и да е на ясно с това как се развива компанията ако той няма обратната връзка от неговите подчинени, бизнес партньори и клиенти? Ефективната бизнес комуникация е способността да доставим правилното съобщение на правилните хора в правилния момент.

  ОтговорИзтриване
 9. Бързото развитие на технологията до голяма степен променя навиците на хората и съответно начините и ефективността на комуникацията. Децата още от малки имат възможност за все по малко общуване с хора, което се заменя от времето прекарано пред телевизора и компютъра. Учениците не тръгват на училище с необходимите социални умения за да общуват ефективно с останалите. Учителите са тези, които трябва да ги научат да общуват, да се доверяват, да вземат решения и решават конфликти. За съжаление обаче това много рядко се случва.

  ОтговорИзтриване
 10. Технологичните иновации до голяма степен правят бизнес комуникацията по-лесна и по-ефективна, но дали наистина помагат на хората да общуват по-ефективно и дали подобряват между личностните отношения? Това са въпроси, които правят интересни прегледа на съвременните идеи за същността, особеностите и функциите на преговорите, а също и начините, по който напредъка в технологиите влияе върху ефективната комуникация. Добре е да се знае как се осъществява комуникацията в големите, високо технологични компании, като например в IBM. Така че, следете следващите публикации.

  ОтговорИзтриване
 11. Днес много хора започват да осъзнават, че добрите комуникационни умения не са само ключът към добрият бизнес, но също така и ключът към добрият живот. Ако човек не може да комуникира мислите и идеите си правилно, той няма да спечели нищо. Много са аспектите, определящи важността на комуникационния процес в XXI век.

  ОтговорИзтриване
 12. Комуникация е умението да се общува ефективно с външните и вътрешните публика на един бизнес, да се стимулира доверието и откритият диалог в бизнес управлението и всичко това е част от печелившата формула на съвременният мениджмънт. Общуването е неизменна част от съвременният бизнес, една от формите на човешкото поведение, без които е невъзможно съществуването на човека като такъв.

  ОтговорИзтриване
 13. Създаването на климат между бизнеса и неговата аудиторията, означава всяко съобщение да е свързано, да е съобразено с външната среда. Това е възможно ако организацията упълномощи един единствен глас за свой говорител, използвайки познати, прости термини, съобразявайки се, че комуникацията изисква използването на различни ефекти за различната публика.

  ОтговорИзтриване
 14. Бизнес комуникацията и културата са две неразривно свързани страни, както на всеобщия исторически процес, така и на всяко едно социално културно действие, в т.ч. и свързаните с деловите бизнес отношения. Двете явления са свързани многостранно помежду си и можем да ги разглеждаме като две неотлъчни една от друга страни на обществения живот. Цялостният и обстоен преглед на определенията, които културологията дава на културата подсказва, че няма и не може да има култура и културна проява без присъствието на комуникацията в тях. Тя е част от самия механизъм на културата и от нейната динамика. Културата е процес на интеграция, който се осъществява въз основа на редица принципи. Културата присъства като вътрешно сцепление във всички взаимодействия, без обаче да изчерпва тяхното съдържание и същност, защото в тях намира израз и различното положение на хората в обществото, техния нееднакъв социален статус, авторитет, социални роли, професионална дейност. Изкуството да се общува е гаранция за успеха на всяка човешка дейност. Овладяването на правилата и компонентите на деловото общуване, създаването на определени умения и традиции в тази посока са основните моменти при изграждането на културата на деловото общуване.

  ОтговорИзтриване
 15. Самата история на възникване и преосмисляне на културата на речта като форма на комуникация, е неделима част от културата и историята на човешкото общество. Културата на речта е процес, в чиято основа стои дейността по създаване на текстовете. Културата на речта се оценява по нейните комуникативни качества. Такива са свойствата на речта, които помагат не само да общуваме по между си, а да го правим ефективно.

  ОтговорИзтриване
 16. Основните аспекти на културата на речта, като форма на комуникация, са:
  - култура на общуване;
  - култура на владеене на езика като основно средство на речта;
  - владеене на несловесните средства на речта;
  - култура на възприемане на текста в процеса на неговото създаване;
  - отношение към писменият текст;
  - реагиране при изказване;
  - създаване на текст и др.;

  ОтговорИзтриване
 17. Културните различия от своя страна се налагат на базата на редица фактори – големите общности, субкултурите, комуникаторната стратегия, стратегията на публиката и т.н. Да убедиш с умела комуникация някого в нещо - е добра реклама.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Посетители

Translate / Перевод

Архив на блога

Последователи - Абонати: