Национален сметкоплан

Счетоводни сметки на предприятие.

Счетоводните сметки, които се използват от предприятието за отразяване на състоянието и измененията на отчитаните от тях обекти, се обединяват в единен документ, утвърден от Министерския съвет в изпълнение на чл. 6 от Закона за счетоводството. Това е Националният сметкоплан, който е в сила от 1. ІV. 1991 г.

Национален сметко план.

По своята същност този документ е списък от сметки, групирани по определени признаци, което улеснява организацията на отчитането и създава предпоставки за упражняване на контрол върху дейността. С неговата помощ се постига единен подход към осъществяването на счетоводната дейност в предприятията на цялата страна.

Изисквания към счетоводството.

В Националния сметкоплан се съдържат изисквания към счетоводството, правилата за оценка на активите и пасивите, счетоводните документи и документообработка, основни положения за извършване на инвентаризация. Основно внимание се отделя на характеристиките на счетоводните сметки, и тяхната класификация и използване.

Система за групиране на счетоводните сметки.

Счетоводните сметки, съдържащи се в Националния сметкоплан, са подредени в раздели и групи, като е използвана десетичната система на групиране.
 1. раздел са включени сметките, чрез които се отчитат пасивите на предприятието, но без задълженията
 2. раздел дълготрайни активи
 3. раздел материални запаси
 4. раздел разчети - освен активните сметки за вземанията са включени и пасивни сметки за задължения
 5. раздел финансови средства
 6. раздел сметките за разходи
 7. раздел сметките за приходи
 8. раздел е свобаден и се използва за нуждите на предприятието при съставяне на индивидуалните сметкопланове.
 9. раздел задбалансови сметки.

Какво съдържа Националния сметкоплан?

Характеристиката, която се дава на Националния сметкоплан включва описание на обектите на отчитане, основните стопански операции, при които сметката се дебитира и кредитира, кореспонденцията с други счетоводни сметки или групи сметки и възможностите за организация на аналитичното отчитане във връзка с потребностите от диференцирана информация за финансово- счетоводен анализ и оперативно управление.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. националния сметкоплан, мисля че го имаше в националните счетоводни стандарти, но пък там не се обновява. Така че е възможно в някои части да не е актуален и неприложим.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: