Фирмен имидж в бизнеса.

Фирмен имидж

Фирменият имидж е сложно, събирателно понятие и е съчетание на цял спектър от количествени и качествени характеристики на продукта или фирмата. Тяхното взаимно проникване е в основата на изграждане на цялостен образ – имидж. Целта при създаването на всеки продукт е да се характеризира с добър, висок фирмен имидж, т.е. с позитивен пазарен образ. От друга страна, комуникативната политика на всяка фирма е насочена към достигането на зададения образ до получателя.

Поддържане на приемлив образ пред потребителите.

За поддържането на приемлив за потребителя образ е необходим анализ на спектъра от критерии, които го изграждат – туширане на негативните страни, усъвършенстване и налагане на нови вкусове, изисквания, т.е. възпитание на обществото така, че положителния имидж да се утвърди на ново, по-високо стъпало Под влияние на външните фактори, при взаимодействието си с тях, при собствената си еволюция, имиджът търпи изменения. Често нещо, което е било с позитивен имидж вчера, днес се оказва остаряло и с помръкнал имидж, което налага непрекъснати комуникации с потребителите. Комуникацията пък, от своя страна трябва да изгражда позитивен имидж и да го поддържа.

Имиджът е съвкупност от черти

Имиджът е съвкупност от черти, насочващи вниманието върху най-добрите и привлекателни качества на организацията, компанията, корпорацията, като едновременно с това включва и механизмите, нейния мениджмънт за повишаване на нейната оценка и авторитет сред потенциалните потребители. Имиджът съществува в съзнанието на публиката като поток от информация, който провокира образна и емоционална реакция. Неговото формиране се извършва спонтанно, неусетно в публиката (обществото) и целенасочено, чрез каналите на възприятие – визуално въздействие, вербално (речта в широкия смисъл), събитийно и контекстно.

Корпоративен имидж.

При корпорациите, трябва да се има предвид, че имиджът на продукта има две страни – описателна (информационна), т.е. образ в по-тесен смисъл на понятието, и оценъчна – провокира сравнение, оценка, емоция. Тя не е застинала, а търпи промени – под влияние на спонтанното сравнение – една характерна черта на обществото – да наблюдава, да сравнява, да оценява. Трябва да се помни, че корпоративното управление на комуникациите трябва да се съобразява с обществото, но е задължително да извършва собствен анализ и самооценка, за да не позволи разваляне на имиджа.     В този смисъл, имиджът, създаден при корпорациите бива позитивен, негативен и неутрален.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Посетители

Translate / Перевод

Последователи - Абонати: